BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Azeem Syed, Waqar, Hussain Haroon (University of Sargodha, Pakistan), Hussain Rana, Yasir (University of Education, Lahore, Pakistan)
Title
The Determinants of Foreign Investment in Pakistan: a Gravity Model Analysis
Wyznaczniki inwestycji zagranicznych w Pakistanie: analiza modelu Gravity
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 81-97, tab., rys., bibliogr. 47 poz.
Keyword
Badania naukowe, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Model grawitacji
Scientific research, Direct investments, Foreign investment, Gravity model
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Country
Pakistan
Pakistan
Abstract
Wstęp: W ciągu ostatnich dwóch dekad Pakistan był jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów wśród krajów rozwijających się, które otrzymały bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególnie w pierwszej połowie ostatniej dekady wzrost był szybki i zrównoważony w różnych gałęziach przemysłu, jak również w rolnictwie. W pakistańskiej gospodarki bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają bardzo ważną rolę. Ich zasady są jasne, jednak pewne zmiany i poprawki są dokonywane w zależności od czasu, celu, potrzeb i uwarunkowań gospodarczych w kraju. Metody: Celem pracy było zbadanie uwarunkowań inwestycji zagranicznych w Pakistanie za pomocą modelu grawitacyjnego. Dane dotyczące inwestycji zagranicznych zostały potraktowane jako zmienna zależna natomiast zmiennymi niezależnymi były produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na mieszkańca, wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, handel, łączne wydatki rządu, wzrost liczby ludności oraz odległość za lata od 1999 do 2009. Na tej podstawie zbudowano panel służący do określenia przepływu inwestycji zagranicznych z różnych krajów oraz ich odległości geograficznej od Pakistanu. Wyniki: Zastosowano dwa typy testów ze stałym i losowym wpływem w celu sprawdzenia zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a zmiennymi niezależnymi. W obu modelach otrzymano następujące zależności: odległość ma ujemny wpływ na decyzję o inwestycji przez partnera, podczas gdy wielkość produktu narodowego brutto jak i jego wzrost mają pozytywny i istotny wpływ. Grawitacja nie miała wpływu na atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji, gdyż wyniki są ujemnie istotne w tym przypadku i wskazują, że większa odległość jest ogranicznikiem inwestycji zagranicznych, jednak pozostałe zmienne są istotnie dodatnio skorelowane z napływem inwestycji zagranicznych, z wyjątkiem wzrostu populacji, który jest skorelowany ujemnie. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istotnie silna zależność istnienia grawitacji pomiędzy Pakistanem a jego partnerami inwestującymi. Stwierdzono, że kraje leżące bliżej Pakistanu wykazują się większymi inwestycjami w Pakistanie, w związku z czym pozyskanie tych krajów w obszarze inwestycji w Pakistanie może zwiększyć szansę wzrostu ekonomicznego w Pakistanie. (abstrakt oryginalny)

Background: During the last two decades Pakistan was one of the most attractive countries that received Foreign Direct Investment (FDI) among developing economies, and especially in first half of the last decade the growth was so rapid and sustainable in different industries as well as in agriculture. In Pakistani economy the role of Foreign Direct Investment is very important. Policies are clear about the foreign investment even then adjustments are made according to the time, objective, needs and economic circumstances in the country. Methods: The present study aims to investigate the determinants of foreign investment in Pakistan by using Gravity model. By using panel data of FDI which is used as dependent variable and Gross domestic product, Gross domestic product per capita, Gross domestic product growth rate, Inflation rate, Trade, Total government expenditure, Population growth and Distance used as independent variable from 1999 to 2009 for empirical consequences, the study encompasses the examination of Foreign Direct Investment inflows from different countries and their geographical distance from Pakistan. Results: Two type of test is used (1) fixed and (2) random effect to check the relationship among foreign direct investment and independent variables. In our both models distance shows a negative impact on the decision to make an investment by investing partner while GDP and GDP growth have a positive and significant impact. Gravity in this regards does not effect that much for foreign direct investment attraction because results are negatively significant in this case that shows higher distance is a hurdle for the inflow of foreign investment but rest of the variables are significantly positive and related to the inflow of foreign investment except population growth which is negatively correlated. Conclusion: This research concludes that there is a strong evidence of existence of gravity between Pakistan and its investing partners. It is also conclude that those countries have less distance from Pakistan, having more investment in Pakistan, therefore, attracting these countries for investment in Pakistan would cause a greater chance of economic growth in Pakistan. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.M. R., A. V., 2003. Extending the Theory of the Multinational Enterprise: Internalization and Strategic Management Perspectives. Journal of International Business Studies , 34 (2), 125-137.
 2. Africano A. P., Magalhaes M., 2005. FDI and Trade in Portugal: a gravity analysis. FEP Working Paper , 1-29.
 3. Anderson J. E., 1979. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. The American Economic Review, 106.
 4. Aqeel A., Nishat M., 2005. The Determinants of Foreign Direct Investment In Pakistan. PSDE (pp. 10-22). Islamabad: PSDE Conference.
 5. Barney J. B., 2001. Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27 (6), 643-650.
 6. Bergstrand J. H., 1985. The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence. The Review of Economics and Statistics, 474.
 7. Bevan A. A., Estrin S., 2004. The determinants of foreign direct investment into European transition economies. Journal of Comparative Economics, 775-787.
 8. Board of Investment., 2010. Investment Data. Islamabad.
 9. Carson C. S., 2003. Foreign Direct Investment Trends and Statistics. International Monetary Fund , 1- 15.
 10. Chen H., Chen T.-J., 1998. Network Linkages and Location Choice in Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies, 29 (3), 445-467.
 11. Cuevas A., Messmacher M., Werner A., 2005. Foreign Direct Investment in Mexico since the Approval of NAFTA. World Bank Economic Review, 19 (3), 473-488.
 12. Dascal D., Mattas K., Tzouvelekas V., 2002. An Analysis of EU Wine Trade: A Gravity Model Approach.(European Union) (Statistical Data Included). International Advances in Economic Research, 8 (2), 135-147.
 13. Dunning J. H., 1980. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of international business studies, 1-23.
 14. Dunning J. H., Gray H. P., 2003. Extending the Eclectic Paradigm in International Business: Essays in Honor of John Dunning. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
 15. Eckhard J., 2002. Attracting FDI in a Politically Risky World. nternational Economic Review , 43 (4), 1127-1155.
 16. Grant R. M., 2008. Why Strategy Teaching Should be Theory Based. Journal of Management Inquiry, 276.
 17. Guerin S. S., 2006. The Role of Geography in Financial and Economic Integration: A Comparative Analysis of Foreign Direct Investment, Trade and Portfolio Investment Flows. Journal compilation, 1-21.
 18. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., 2006. Strategic Networks. Business and Economics, 293-306.
 19. Habib M., Leon Z., 2002. Corruption and Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies, 33 (2), 291-307.
 20. Hejazi W., Pauly P., 2003. Motivations for FDI and Domestic Capital Formation. Journal of International Business Studies, 34 (3), 282-289.
 21. International Monetary Fund, 2003. Foreign Direct Investment Trends and Statistics. Washington, DC: International Monetary Fund.
 22. Ismail R., Yussof I., 2003. Labour market competitiveness and foreign direct investment: The case of Malaysia, Thailand and the Philippines. Papers in Regional Science, 82 (3), 389.
 23. Khan A. H., Kim Y.-H., 1999. Foreign Direct Investment in Pakistan: Policy Issue and Operational Implications. EDRC working Paper, 2-50.
 24. Kim Z. K., 2004. The Allocation and Motivation of Japanese and U.S. Foreign Direct Investment in an Economically Integrated Area: The Case of the European Union. SAM Advanced Management Journal, 69, 1.
 25. Leproux V., Brooks D. H., 2004. Viet Nam: Foreign Direct Investment and Postcrisis Regional Integration. Manila: Asian Development Bank.
 26. Mark L.J.W., 2004. New Empirical Results on Default: A Discussion of "A Gravity Model of Sovereign Lending: Trade, Default and Credit". IMF Staff Papers, 51, 64-74.
 27. Ministry of Finance, 2010, July 15. Economic Survey of Pakistan. Islamabad, Federal, Pakistan: Finance Ministry.
 28. Mirza H., 2004. Regional Integration and Benefits from Foreign Direct Investment in ASEAN Economies: The Case of Viet Nam. Asian Development Review, 21, 66.
 29. Pelletiere D., Reinert K. A., 2010. World Exports of New and Used Automobiles: A Gravity Model Comparison among the European Union, Japan and the United States. International Economic Journal, 103-110.
 30. Pelletiere D., Reinert K. A., 2006. World Trade in Used Automobiles: A Gravity Analysis of Japanese and US Exports. Asian Economics Journal, 20 (2), 161-172.
 31. Porras S. T., Clegg S., Crawfor J., 2004. Trust as Networking Knowledge: Precedents from Australia. Asia Pacific Journal of Management, 21, 345-363.
 32. Portes R., Rey H., 2005. The Determinants of Cross-Border Equity Flows. Journal of International Economics, 65 (2), 269-296.
 33. Rahman, M., Shadat, W. B., & Das, N. C. (2006). Trade Potential in SAFTA: An Application of Augmented Gravity Model. Working Paper 61 , 1-28.
 34. Ratnayake R., Townsend B., 2009. The geographical pattern of New Zealand's international trade: An application of the gravity model. New Zealand Economic Papers, 1-13.
 35. Reilly F. K., Brown K. C., 1999. Investment Analysis Portfolio Management. Mason: Thomson Learning.
 36. Rose A. K., Spiegel M. M., 2004. A Gravity Model of Sovereign Lending: Trade, Default, and Credit. Wasington DC: IMF.
 37. State Bank Of Pakistan, 2010. Foreign Investment Data. Karachi: SBP.
 38. Stone S. F., Jeon B. N., 1999. Gravity-Model Specification for Foreign Direct Investment: A Case of the Asia-Pacific Economies. Journal of Business & Economic Studies, 33.
 39. Tahir R., Larimo J., 2005. Understanding the Strategic Motivations of Finnish Manufacturing FDIs in Emerging Asian Economies. Asian Business & Management, 4 (3), 293-313.
 40. Thanyakhan S. [in], 2008, The Determinants of FDI and FPI in Thailand: Using the Gravity Model (pp. 1-227). Lincoln: Unpublished PhD Thesis.
 41. United Nation, 2010. Data of World Investment. Newyork: UN.
 42. Wei Y., Liu B., Liu X., 2005. Entry modes of foreign direct investment in China: a multinomial logit approach. Journal of Business Research, 58 (11), 1495-1505.
 43. World Development Indicators, 2010. Data source. World Bank.
 44. Wright M. L., 2004. New Empirical Results on Default: A Discussion of "A Gravity Model of Sovereign Lending: Trade, Default and Credit. IMF Staff Papers, 51, 64-74.
 45. Yousaf M. M., Hussain Z., Ahmad N., 2008. Economic evaluation of foreign direct investmentin Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, Volume 46, No. 1, pp. 37-56.
 46. Zahra K., Azim P., Mahmood A., 2008. Telecommunication Infrastructure Development and Economic Growth: A Panel Data Approach. The Pakistan Development Review, 1-23.
 47. Zaidi S. A., 2007. Issues in Pakistan Economy. Karachi: Oxford Press.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu