BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Katarzyna (Poznan University of Technology, Poland), Kovács Gábor (Budapest University of Technology and Economics)
Title
Dynamic Configuring of the Metastructure
Dynamiczna konfiguracja metastruktur
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 99-108, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zmiany organizacyjne, Przedsiębiorstwo, Łańcuch dostaw, Analiza morfologiczna
Organisational change, Enterprises, Supply chain, Morphological analysis
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Można zaobserwować tendencję do tworzenia grup przedsiębiorstw, których model działania wykorzystuje aktywa dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wyższy poziom zmian organizacyjnych. Tendencja ta jest opisana jako organizacja sieci. Jest ona oparta na tzw. łańcuchu dostaw (metastrukturze). Autorka proponuje analizę dynamicznej konfiguracji łańcucha dostaw oraz przedstawia jej przykład. Łańcuch dostaw jest metastrukturą. Jest to pośrednia forma pomiędzy pojedynczych przedsiębiorstwem (mikrostruktura, mikrosystem) a ekonomią światową (makrostruktura/makrosystem). Metastruktura charakteryzuje się dynamiczną holarchią wzajemnie współpracujących holonów (przedsiębiorstw). Metody: Po krótkiej dyskusji dotyczącej natury łańcucha dostaw (meta struktura) i konfiguracji meta struktur, autorzy przedstawiają różne łańcuchy dostaw w świetle analizy morfologicznej oraz przedstawiają przykład. Wyniki: Kluczowymi zaletami takiego podejścia jest identyfikacja charakterystyk sieci dostaw oraz modelowanie przepływu w całej metastrukturze łańcucha dostaw jak również wdrożenie szybkiej adaptacji w nowych sytuacjach. Wnioski: Konfiguracja łańcucha dostaw przy zastosowaniu analizy morfologicznej jest podstawowym działaniem, w sytuacjach gdy celem jest optymalnie wymodelowaniem przypływu dóbr oraz wdrożeniu szybkiej adaptacji w nowych sytuacjach. (abstrakt oryginalny)

Background: A trend to create groups of enterprises can be observed; whose model of operation makes use of assets of large, small and medium sized companies. It is a higher level of organisational changes. This trend is described as network organisation. It is based on the so called supply chain. The Authors of this paper proposed authors' analysis dynamic configuration of the supply chain and presents an example. The supply chain is a metastructure. It is an intermediate form between a single enterprise (microstructure/microsystem) and the global economy (macrostructure/macrosystem). The metastructure is characterized by a dynamic holarchy of mutually cooperating holons (enterprises). Methods: After a brief discussion of the nature of supply chain (metrastructure) and configuration of metastructures, authors present variable supply chains in the light of morphological analysis and presents an example. Results: The key benefits of this approach are: identifying the characteristics of a supply network and modeling the flow in the entire own supply chain metastructure and possible quick adaptations to new situations. Conclusions: Configuration of a supply chain with the use of a morphological analysis is a basic action, if its goal is to optimally model the flow of goods and implementation of quick adaptation to new situations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Birchall D., Lyons L., 1995, Creating tomorrow's Organisation, Pitman Publishing, London.
 2. Chandra Ch., Grabis J., 2007, Supply chain configuration: concepts, solutions and applications, Springer Science+Business Media, New York.
 3. Fechner I., 2007, Zarządzanie łańcuchem dostaw [Supply Chain Management], Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 4. Fertsch M. (Ed.), 2006, Podstawy Logistyki [Basics of Logistics], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 5. Grzybowska K., 2009, Change of relationships within the supply chain - creating the culture of cooperation, K. Grzybowska, A. Stachowiak (Eds.), Integration of supply chains - modelling, partnership and management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, pp. 75-87.
 6. Grzybowska K., 2010, Spójny łańcuch dostaw - sposób na wzrost efektywności metastruktur i przetrwanie w okresie kryzysu [Consistent supply chain - a way to increase the efficiency of metastructures and survival in a crisis], Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstwa - czego nauczył nas kryzys?, (128), pp. 319-326.
 7. Kawa A., 2008, Elastyczne i dynamiczne łańcuchy dostaw [The flexible and dynamic supply chains], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), pp. 12-17.
 8. Kawa A., 2008, Zastosowanie sieci semantycznej i systemu wieloagentowego w nawiązaniu współpracy między uczestnikami łańcucha dostaw w środowisku zdecentralizowanym [Application of Semantic Web and multi-agents system in establishing cooperation between the participants in the supply chain in a decentralized environment], Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (Eds.), Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 9. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta [Logistics Customer Service], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kjenstad D., 1998, Coordinated Supply Chain Scheduling, NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
 11. Koestler A., 1967, The Ghost in the Machine, Hutchinson & Co, London.
 12. Lee H. L., 2007, Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw [The secret of the most efficient supply chains], Zarządzanie łańcuchem dostaw, Harvard Business Review, One Press, Gliwice.
 13. Niemczyk A., 2009, Konsolidacja sieci logistycznych [Consolidation of logistics networks], Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (eds.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań, pp. 269-274.
 14. Pawlak M., Małyszek E., 2000, Zarządzanie dostawcami [Supplier Management], Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, (11).
 15. Wilber K., 2007, Krótka historia wszystkiego [A Brief History of Everything], Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu