BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weijers Stef (HAMK University of Applied Sciences, Finlandia), Glöckner Hans-Heinrich (HAMK University of Applied Sciences, Finlandia), Pieters Reinder (HAMK University of Applied Sciences, Finlandia)
Title
Logistic Service Providers and Sustainable Physical Distribution
Usługodawcy logistyczni a zrównoważona dystrybucja
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 157-165, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Usługi logistyczne
Corporation strategies, Enterprise sustainable development, Logistic services
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Niezawodność oferowanych usług dostawczych przy niskich kosztach to główny cel, do którego dążą dostawcy usług logistycznych (Christopher, 2005). Jest to również główne przesłanie holenderskich dostawców usług logistycznych, jednak coraz częściej przywiązują oni większą wagę do zrównoważonego rozwoju swojej działalności. 88% z grupy dostawców usług logistycznych, objętych tymi badaniami, uznało zrównoważony rozwój za jeden ze swoich celów korporacyjnych. Firmy logistyczne wypracowały różne strategie zrównoważonego rozwoju. W pracy przedstawiono wyniki badań na temat integracji zrównoważonego rozwoju w strategię firmy w holenderskich firmach logistycznych, jak i aspekty ich praktycznego zastosowania. Metody: W trakcie badań zastosowano różne metody, między innymi analizę oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych firm oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez Internet. Badaniem objęto 50 największych firm logistycznych działających w Holandii i 60 firm, które rywalizowały o nagrodę "Lean and Green" reklamowaną w Holandii. Ponadto, ankieta internetowa została wypełniona przez 41 firm, należących do sieci naszej uczelni. Wyniki: Badania wykazały, że zrównoważony rozwój jest postrzegany przez firmy logistyczne jako integralna część strategii ich przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tych przedsiębiorstw, odbiorcy ich usług, w wyborze usług logistycznych kierowali się głównie klasycznymi aspektami, takimi jak niezawodność i stabilność cen, natomiast fakt przyjęcia jako strategii firmy zrównoważonego rozwoju odgrywał przy tym wyborze mniejszą rolę. Wnioski: Próbując znaleźć sposoby szerszego wdrożenia rozwoju zrównoważonego, holenderscy usługodawcy logistyczni zwracają uwagę przede wszystkim na rozwiązania zwiększające ich efektywność jak i ich potencjał redukcji kosztów. Realizowane są przede wszystkim rozwiązania wymagające mniejszego zaangażowania klienta, choć jednocześnie istnieje chęć współpracy z innymi firmami logistycznymi w celu zmniejszenia kilometrów realizowanego transportu. Jeszcze mniej wydają się dostawcy usług logistycznych być skłonni do włączenia klientów do swoich programów ochrony środowiska. Planuje się dalsze badania w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Background: Logistic Service Providers main concern was to ensure reliability for a low price (Christopher, 2005). Dutch Logistic Service Providers still have these two aspects at the top of their list, but also have to take in a new aspect: sustainability. 88% Of the investigated Logistic Service Providers have included sustainability in the company's goals. These Logistic Service Providers have developed different strategies to achieve a higher level of sustainability. This paper presents the results of a study into what Logistic Service Providers say what they are doing, or intend to do, to improve sustainability for their transport services. In this way insight is given in the attitude of Dutch Logistic Service Providers towards sustainability and how they intend to translate this into business practise: internal solutions or new methods incorporating external partners. Methods: Various methods of the investigations were used, among which the analysis of the statements about the sustainabilityon the websites of various companies as well as the questionnaire per Internet. The research covered 50 largest logistics companies operating in the Netherlands and 60 companies that competed for the award "Lean and Green" advertised in the Netherlands. In addition, the Internet survey was answered by 41 companies that belong to the network of our university. Results: The investigation has shown that sustainability is handled by the logistics company as an integral part of the corporate strategy. In contrast, shippers depend in the choice of logistics services primarily on such classical aspects as the reliability or the price and the sustainability play a minor role. Conclusions: Trying to find methods to improve the sustainability, Dutch logistics service providers, in the first place, look for solutions that increase the efficiency and therefore the cost reduction potential. Solutions, which require the involvement of clients, were less often implemented, although there is a willingness of the cooperation among other logistics service providers, to reduce the transport kilometers. There is very little willingness on the side of logistics service providers to involve clients into their environmental programs. Further researches on this topic are planned. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumann H., Tillman A. M., 2004, The Hitch Hiker's Guide to LCA, An orientation in life cycle assessment methodology and application, Studentlitteratur, Lund, Sweden.
 2. Christopher M., 2005, Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Services Prentice Hall 3rd ed.
 3. Connekt: www.duurzamelogistiek.nl (assessed April 20th, 2011)
 4. Dijkhuizen B., 2011, "Poster met Top 50 LDV-ers is online" dd 12 april 2011 www.logistiek.nl (assessed April 20th, 2011)
 5. Dorp B. van, Kempe A.P.M., Commandeur en H.R., 1992, Strategisch marketingmanagement in de transportsector [Strategic marketing management in the transport sector], Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen.
 6. Environmental Forum: www.environmentawards.net (assessed April 28th, 2011)
 7. Francke J., Annema J.A., Wouters P., 2009, Zuinig met goed op weg: beleid voor efficiencyverbetering in het goederenwegvervoer [Care for goods on the road: policy for the improvement of effiency in freight transport], Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministry of Infrastructure and the Environment, The Hague.
 8. Goor A.R. Ploos van Amstel en W., 2009, Distributie logistiek: werken vanuit ketenperspectief [Distribution Logistics: working from a chain perspective, 3de druk Noordhoff Uitgevers, Groningen.
 9. ICCA: www.icca-chem.org (assessed April 29th, 2011).
 10. Jeon C.M. Amekudzi A., 2005. Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators and Metrics. ASCE Journal of Infrastructure Systems, Vol. 11, No. 10, March 2005.
 11. Kraljic P., 1983, "Purchasing must become supply management", Harvard Business Review, p 109- 117.
 12. Maloni M. J., Brown M. E ., 2006, "Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food Industry", in: Journal of Business Ethics, Vol. 68, No. 1, pp. 35-52.
 13. Meulen S.J., Kindt van der en M.R.J., 2010, Duurzame logistiek: met welke verladerseisen worden logistieke dienstverleners geconfronteerd [Sustainable logistics: what are the demands for logistic service providers], ING, Amsterdam.
 14. Quak H.J., 2008, Sustainability of urban Freight Transportation: retail distribution and local regulations in cities, PhD. Erasmus University Rotterdam.
 15. Szekely F. and Knirsch M., 2005, "Responsible Leadership and Corporate Social Responsibility: Metrics for Sustainable Performance", European Management Journal 23:6, 628-647.
 16. United Nations, 1987, The Brundlant Commission, Our Common Future ( the World Commission on Environment and Development).
 17. Verweij K., 2011, "Top-100 ldv-ers 2010: Handle with Care" dd 9 april 2010 www.logistiek.nl (assessed April 20th, 2011).
 18. Visser L., 2010, Thresholds in Logistics Collaboration Decisions: A Study in the Chemical Industry. BOX Press Uitgeverij, Oisterwijk.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu