BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej (Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie)
Title
"Green Corridors" Concept as an Inspiration for Spatial Management in Poland
Koncepcja "zielonych korytarzy" jako inspiracja dla zarządzania przestrzenią w Polsce
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 23-31, rys., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Infrastruktura techniczna, Rozwój regionalny, Rozwój zrównoważony transportu
Technical infrastructure, Regional development, Sustainable development of transport
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój regionalny opiera się na zróżnicowanych czynnikach gospodarczych, społecznych i środowiskowych, od których jest zależny. Jednym z uwarunkowań rozwoju regionalnego jest dobra infrastruktura techniczna, dzięki której można dbać o przedsiębiorczość, lepszą komunikację, czy kapitał społeczny oraz kapitał ludzki. Rozwój infrastruktury technicznej musi być zgodny jednakże z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z jej środowiskowym wymiarem. Instytucją, która taką zgodność może zapewnić mogą być w skali Unii Europejskiej "Zielone korytarze". Celem artykułu jest określenie roli "Zielonych korytarzy" w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz zaproponowanie działań z zakresu zarządzania przestrzenią, które pomogą w szerszym zakresie wprowadzić zasady związane z niniejszą koncepcją do systemu zarządzania przestrzenią w Polsce. Zasada zrównoważonego rozwoju w sposób kategoryczny jest powiązana z koncepcją rozwoju regionalnego i lokalnego. W obecnej sytuacji, nie tylko z uwagi na argumenty natury ekonomicznej, ale również prawnej, determinuje ona możliwość jakichkolwiek szerszych działań w skali krajowej i regionalnej. Unia Europejska już od roku 2001 formułując strategię zrównoważonego transportu zakłada w szczególności: - wprowadzenie systemu opłat transportowych, - doprowadzenie do współzależności systemów opłat za transport drogowy oraz dalszego technologicznego rozwoju, - nadanie priorytetowej rangi w inwestycjach infrastrukturalnych transportowi publicznemu, kolei, drogom wodnym oraz transportowi morskiemu. W warunkach polskich zasada zrównoważonego rozwoju powinna zostać włączana w zdecydowanie szerszym zakresie. Wydaje się, że w wymiarze instytucjonalnym realizacja zasady zrównoważonego rozwoju powinna obecnie polegać na opracowywaniu i wdrażaniu w skali światowej, a przynajmniej europejskiej, instytucji i rozwiązań korzystnych dla środowiska. Przykładem powyższego może być procedura związana z oceną oddziaływania na środowisko. Powyższy postulowany kierunek oraz relacje pomiędzy polityką transportową a zasadą zrównoważonego rozwoju skłaniają do wniosku, że w pełni zasadny jest postulat dotyczący włączenia do polskiego systemu prawnego oraz przestrzennego koncepcji "Zielonych korytarzy". (fragment abstraktu oryginalnego)

Regional development is based upon varying economic, social and environmental factors, on which it depends. One of its conditions is adequate technical infrastructure, which enables care for entrepreneurship development, improved communication or social and public capital. Development of technical infrastructure however, must be consistent with the rules set by sustainable development, predominantly with its environmental scope. The concept of "Green Corridors" in the European context will be one of the most important instruments for realisation of a sustainable development principle. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowski Z., (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Chudak M., (2008), Transport drogowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie Leszna (w:) J. Słodczyk, D. Rajchel (red.) Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole.
 3. Europejska polityka transportowa do 2010 r. Czas na decyzje. Biała Księga Komisji Europejskiej z 2001 r.
 4. Fabos J., Ryan R., (2004), International Greenaway planning, "Landscape and urban planning" no 68/2004.
 5. Gaczek W., (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Bydgoszcz - Poznań.
 6. Grosse T., (2008), Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej (w:) Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju w Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Jaźwiński I., (2010), Podstawy polityki ekologicznej (w:) K. Małachowski (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa.
 8. Kassenberg A., (2005), Polityka transportowa w świetle strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (w:) B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony rozwój - wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Komitet "Człowiek i Środowisko", Białystok - Warszawa.
 9. Komunikat Komisji Europejskiej - Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego, SEK 2007, 1320, SEK 2007 1321 * COM/2007/0607 końcowy*/
 10. Kudłacz T., (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno - gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 11. Lorek E., (2008), Problemy wdrażania zrównoważonego rozwoju transportu w warunkach gospodarki polskiej (w:) J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole.
 12. Markowski T., Stawasz D., (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Mickiewicz P., (2011), Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (w:) W. Rawski (red.), Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin.
 14. Nazarko J., Dobrzyński M., (2006), Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne (w:) E. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 15. Nowak M., Kiepas-Kokot A., (2010), Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie praktycznym i teoretycznym (w:) P. Mickiewicz, T. Skotarczak, A. Kiepas-Kokot, M. Nowa (red.), Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Warszawa.
 16. Słodowa-Hełpa M., (2010), Zrównoważony rozwój a konkurencyjność w wymiarze lokalnym (w:) A. Mickiewicz, P. Mickiewicz (red.), Zrównoważony rozwój lokalny. Warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 17. Nowak M., Mickiewicz P., (2012), Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, CeDeWu, Warszawa.
 18. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., (2011), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 19. Poskrobko B., (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 20. Szlachta J., (2011), Europejski wymiar polityk oddziaływujących na sferę funkcjonowania gospodarki przestrzennej (w:) T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa.
 21. Szlachta J., (2010), Strategiczne programowanie rozwoju regionu Morza Bałtyckiego (w:) T. Parteka (red.), Wymiar europejski regionu morza bałtyckiego, Studia KPZK PAN, t. CXXIX, Warszawa 2010.
 22. Szydarowski W., (2010), Koncepcja zielonych korytarzy transportowych i ich zastosowanie w specyficznych warunkach rozwoju transportu w Europie bałtyckiej (w:) T. Parteka (red.), Wymiar europejski regionu morza bałtyckiego, Studia KPZK PAN, t. CXXIX, Warszawa 2010.
 23. Tyszecki A., (2009), Kierunki rozwoju infrastruktury liniowej w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (w:) M. Kistowski (red.), Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 240, Warszawa.
 24. Vergnes A., Le Viol I, Clergeau P., (2012), Green corridors in urban landscapes affect the arthropod communities of domestic gardens, "Biological Conservation", no 145.
 25. Zieliński K., (2010), Zarządzanie transportem w regionie - regionalny system transportowy (w:) R. Brol (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 27. Żuber P., (2010), Terytorialny wymiar w polityce rozwoju - potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych (w:) T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu