BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś
The Role of the Promotional Publications as a Source of Information in the Tourism, Yesterday and Today
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 243-256, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Formy promocji, Promocja usług turystycznych, Produkcja wydawnicza, Źródła informacji
Promotion forms, Promotion of tourist services, Publishing production, Information source
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym elementem komunikacji marketingowej w turystyce są wydawnictwa promocyjne, czyli wszelkiego rodzaju publikacje. Wprawdzie są one coraz częściej zastępowane przez najnowsze osiągnięcia techniki (zwłaszcza Internet), ale wartość atrakcyjnie wydrukowanego katalogu czy przewodnika oraz zdolność inspirowania przez niego obrazów i marzeń ma wciąż jeszcze na rynku turystycznym istotne znaczenie. Artykuł jest teoretyczno-empirycznym studium, mającym na celu zweryfikowanie tej hipotezy. Zidentyfikowano funkcje promocji na rynku turystycznym. Zaprezentowano istotę i typy turystycznych publikacji promocyjnych oraz wyszczególniono dostarczane przez nie rozliczne korzyści (tak dla oferenta, jak i dla turysty). Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzonych w latach 2008-2010, w oparciu o które przeanalizowano zmiany w znaczeniu przewodników, folderów, katalogów i ulotek jako źródła informacji o mieście, jak również wskazano grupy turystów preferujących tego rodzaju nośniki wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The promotional literatures, i.e. all kinds of publications, are an important component of the marketing communication in tourism. Although they are increasingly being replaced by the latest technology (especially by the Internet), but the value of attractively printed catalogue or the guidebook and the ability to inspire images and dreams by its has still great meaning on the tourist market. The article is theoretical-empirical study with the object of verifying this hypothesis. The functions of promotion on the tourist market were identified. The essence and the types of promotional publications in tourism were presented and a variety of benefits provided by them were listed (so for the supplier as well as for the tourist). The results of research of tourist movement in Krakow, conducted in 2008-2010, constituted the empirical database of this study. On the basis of them were analysed the changes in the importance of guidebooks, folders, catalogues and handbills as a source of information about the city, as also were indicated the groups of tourists preferring that source of knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balaure V., Cătoiu I., Vegheş C., Marketing Turistic, Editura Uranus, Bucureşti 2005.
 2. Crompton J., Motivations for Pleasure Vacation Travel, "Annals of Tourism Research" 1979, No. 6 (4).
 3. Dilley R.S., Tourist Brochures and Tourist Images, "The Canadian Geographer" 1986, No. 30 (1).
 4. Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, MOT, Kraków 2008, źródło internetowe: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id.
 5. Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, MOT, Kraków 2009, źródło internetowe: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id.
 6. Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, MOT, Kraków 2010, źródło internetowe: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id.
 7. Iordache M.C., Rizea I., Parpandel D., Information Documents - Primordial Instruments in Tourist Communication, "Management and Marketing Journal" 2010, Vol. 8, No. 1.
 8. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 9. Middleton V.T.C., Fyall A., Morgan M., Ranchhod A., Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2009.
 10. Morgan N., Pritchard A., Advertising in Tourism and Leisure, Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.
 11. Muhcină S., Condrea E., Popovici V., Botezat E., Printed Materials Advertising - Tourism Marketing Communication Tools, Analele Universităţii din Oradea 2007, seria: Ştiinţe Economice, t. XVI, Vol. 1.
 12. Niemczyk A., Seweryn R., Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 50: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz.
 13. Seweryn R., Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, nr 511, Seria: "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 26: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec.
 14. Seweryn R., Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 15. Stabler M.J., The Image of Destination Regions: Theoretical and Empirical Aspects [w:] Marketing in the Tourism Industry: The Promotion of Destination Regions, ed. B. Goodall, G. Ashworth, Croom Helm, London 1988.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu