BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Malec Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Budowanie kompetencji absolwenta uniwersytetu
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 171-186, bibliogr. 43 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Kompetencje, Zarządzanie, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Higher education, Economic education, Competences, Management, Human Capital Management
Abstract
Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia kluczowych problemów, na które powinno się zwrócić uwagę w przypadku wprowadzania zarządzania kompetencjami na uniwersytecie. Problemy te wynikają z doświadczeń biznesowych i innych uniwersytetów, a także z opracowań teoretycznych podsumowujących wiele lat doświadczeń w zarządzaniu kompetencjami. Celem podjętej próby jest zainicjowanie środowiskowej dyskusji nad tymi problemami. W jej efekcie może wyłonić się realny obraz szans na udoskonalenie sposobów kierowania uniwersytetem. Realizację celu oparto na prostej metodzie konfrontacji doświadczeń biznesowych z zakresu zarządzania kompetencjami ze stanem aktualnym projektu budowania kompetencji studentow i absolwentów uniwersytetu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. C.Argyris, D.Schon: Organizational Learning. Addison-Wesley, Reading 1978.
 2. K.Miyazaki: Institutional Change Affecting Engineering Education in Japan - A Model and Empirical Analysis of Competence Building. "Information Knowledge Systems Management" 2004, Vol. 4, Iss. 3, s. 155-166.
 3. D.Levinthal: Strategic Management and the Exploration of Diversity. In : Evolutionary and Resource-Based Approaches to Strategy. Ed. C.Montgomery. Kluwer Academic Press, Boston 1995.
 4. Introduction: The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. Eds. G.Dosi, R.R.Nelson, S.G.Winter. Oxford University Press, Oxford 2000, s. 5.
 5. G.Hamel. C.K.Prahalad: The Core Competencies of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3, 79-91.
 6. F.D. Le Deist, J.Winterton: What Is Competence ? "Human Resource Development International" 2005, Vol. 8, No. 1, s. 27-46.
 7. M.Bratnicki: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000, s. 33.
 8. M.Arcta: Słownik ilustrowany języka polskiego. Wydawnictwo M.Arcta, Warszawa 1929, s. 262.
 9. Słownik wyrazów obcych. Red. J.Tokarski. PWN, Warszawa 1972, s. 372.
 10. R.White: Motivation Reconsidered : the Concept of Competence. "Psychological Review" 1959, No. 66, ss. 279-333.
 11. Z.Wiśniewski, A.Pocztowski: Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009, s. 231.
 12. D.C.McClelland: Testing for Competence Rather than for Intelligence. "American Psychologist" 1973, Vol. 28, s. 1-14.
 13. R.M.Lysaght, J.W.Altschuld: Beyond Initial Certification: the Assessment and Maintenance of Competency in Professions. "Evaluation and Program Planning" 2000, No. 23, s. 95-104.
 14. H.Król, A.Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 81.
 15. J.P.Lendzion, A.Stankiewicz-Mróz: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 87.
 16. A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2007, s. 117.
 17. D.Dubois, W.Rothwell: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, Gliwice 2004, s. 32.
 18. W.Furmanek: Kompetencje - próba określenia pojęcia. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1997, nr 7, s. 14.
 19. D.Thierry, Ch.Sauret, N.Monod: Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian. Poltext, Warszawa 1994, s. 6.
 20. C.Levy-Leboyer: Kierowanie kompetencjami. Poltext, Warszawa 1997, s. 8.
 21. R.Walkowiak: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Dom organizatora, Toruń 2007, s. 22.
 22. JWUEmployeeDevCompetencyModel.pdf na http://www.jwu.edu
 23. A.Sitko-Lutek: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 20.
 24. A.Sitko-Lutek: Istota i cechy kompetencji organizacji. W : Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Red. S.A.Witkowski, T.Listwan. Difin, Warszawa 2008, s. 442.
 25. M.Amstrong: Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 26. A.Pocztowski, A.Miś: Analiza zasobów ludzkich organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 27. S.Borkowska: Strategia wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 28. T.Rostowski: Zarządzanie kompetencjami w praktyce. W : Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Red. A.Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 29. U.Jeruszka: Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. "Polityka Społeczna" 2011, Vol. 442, nr 1, s. 4.
 30. A.Strof, R.Martens, J.Marrienboer: web-based Support for Constructing Competence Maps: Design and Formative Evaluation. "Educational Technology Research & Development" 2007, Vol. 55, No 4, s. 347-368.
 31. J.L.Miller: From "Building" to "Cultivating" Changing the Way we Educate Doctor and Nurses in the 21st Century. "Creative Nursing" 2004, No. 3, s. 6-8.
 32. B.Budzisz: Budowanie kompetencji przedsiębiorstwa. W : Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Red. B.Budzisz. Difin, Warszawa 2003.
 33. S.Whiddett, S.Hollyforde: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 34. D.Lewicka, A.Orlińska-Gondor: Poziom kompetencji polskich menedżerów personalnych - analiza na podstawie badań empirycznych. W : Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Red. S.Borkowska. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 35. J.Moczydłowska: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Difin, Warszawa 2008.
 36. A.Rakowska: Kompetencje menadżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 37. A.Baczyńska: Kompetencje - definicje, metody analizy i oceny kompetencji. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2010, Vol. 17, nr 3, s. 23-40.
 38. M.A.Campion, A.Fink, B.Ruggeberg, L.Can, G.M.Phillips, R.B.Odman: Doing Competencies Well : Best Practices in Competency Modeling. "Personel Psychology" 2011, Vol. 64, No. 1, s. 225-262.
 39. http://gucchd.georgetown.edu/67212.html (dostęp: 20.04.2011).
 40. D.G.Oblinger, B.L.Hawkins: The Myth about Student Competency. "Educause Review" 2006, Vol. 41, No. 2, s. 12-13.
 41. http://www.butrain.com/mdp/CompModel.asp (dostęp: 14.04.2011).
 42. http://en.wikipedia.org/wiki/Competency_management_system (dostęp: 10.04.2011).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu