BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics)
Title
The Dynamics of yhe Population Flows i9n Metropolitan Areas
Dynamika przepływów ludności obszarów metropolitalnych
Source
LogForum, 2011, vol. 7, nr 2, s. 1-15, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zjawisko kongestii w ruchu drogowym, Migracja ludności, Zarządzanie miastem, Obszar metropolitalny, Transport pasażerski
Traffic congestion, Population migration, City management, Metropolitan area, Passenger transport
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę dynamiki przepływów ludności w korytarzach transportowych obszaru metropolitalnego, na przykładzie Poznania. Wykonane badania miały na celu określenie mobilnych preferencji ludności a także możliwości polepszenia efektywności działania transportu miejskiego, głównie w aspektach związanych i prowadzących do zmniejszenia kongestii drogowej - przy pomocy lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej obszaru a także innych instrumentów polityki transportowej. Uzyskane poprzez analizę multimetodyczną rezultaty wykazały, że takie rozwiązanie ma szansę odnieść sukces jako alternatywa dla transportu drogowego a różne strategie i rozwiązania zaprojektowane zgodnie z wyartykułowanymi preferencjami ludności, mogą być bardziej efektywne, niż wielkoskalowe inicjatywy o charakterze odgórnym. Występujące często w wielu obszarach zurbanizowanych "trudne" dziedzictwo słabo lub wcale niewykorzystywanej infrastruktury transportu kolejowego, może zostać niejednokrotnie z pełnym powodzeniem zaadaptowane dla rozwiązania potrzeb transportowych ludności. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the dynamics of population flows in the corridors of the metropolitan area, based on the example of Poznan. The aim of these studies was to determine the mobile preferences of the population as well as the possibilities for improving the efficiency of the city transport, mainly in aspects related to the road congestion and its reducing by the better use of the existing railway infrastructure as well as other instruments of the transport policy. The results obtained in multi-methods analysis showed, that such solution is likely to be a successful one as an alternative to the road transport and different strategies and solutions, designed in accordance with articulated preferences of the population, may be more effective than large-scale initiatives issued by a superior. The "difficult" heritage of the poorly used or unused railway infrastructure, occurring in many urban areas, can be often successfully adapted to be a solution for the transportation needs of the inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz M., Zielaskiewicz H., 2004, Możliwości wykorzystania transportu szynowego w logistyce miejskiej na przykładzie miasta Wrocławia, [in:] Logistyka a Infrastruktura Miejska, Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", Wrocław, p.9.
 2. Asensio J., 2002, 'Transport Mode Choice by Commuters to Barcelona's CBD', [in:] Urban Studies, Vol.39, No.10, pp.1881-1895.
 3. BIT- Biuro Inżynierii Transportu, 2000, Kompleksowe Badanie Ruchu 2000, Biuro Inżynierii Transportu, Poznań.
 4. Bojarski L., Kowalski J., 2008, Jeździmy na suwak: pomóżmy sobie w korkach, http://miasta.gazeta.pl/poznan, (14.12.2010).
 5. Broll R. (ed.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Crawford J.H., 2000, Carfree Cities, Utrecht International Books, Utrecht.
 7. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna: Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 8. Downs A., 2004, Still Stuck in Traffic: Coping with Peak-hour Traffic Congestion, Brookings Institution Press, Washnington.
 9. Forbes, 2010a, Europe's Most Congested Cities, www.forbes.com, (17.12.2010).
 10. Forbes, 2010b, America's Most Congested Cities, www.forbes.com, (17.12.2010).
 11. Fularz A., 2004, Szybka kolej miejska z wykorzystaniem pojazdów dwusystemowych, Dokumenty do dyskusji Centrum Statystyki Kolejowej, Vol. 53.
 12. GUS, 2010, Miasta w liczbach 2007-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Hall P., Pain K. (ed.), 2006, Polycentric Metropolis, Earthscan, London.
 14. Luo J., 2010, Transport Service Policy and Mode Choice During Suburbanization, eeexplore.ieee.org, (25.12.2010).
 15. Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., 2007, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 16. Parysek J.J., Mierzejewska L., 2006, City Profile: Poznań, [in:] Cities, Vol. 23, No.4, pp.291-305.
 17. Pawlak Z., 2007, Factors Determining the Management of the Traffic Congestion in the Urban Area, [in:] LogForum, Vol.3, No.3, www.logforum.net
 18. Pawlak Z., 2008, An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas: The Case Study of Poznan Urban Area, [in:] LogForum, Vol.4, No.2, www.logforum.net
 19. Quinet E., Vickerman R., 2004, Principles of Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 20. Richardson B.C., 2005, Sustainable Transport: Analysis Frameworks, [in:] Journal of Transport Geography, Vol.13, pp.29-39.
 21. Rodrigue J.P., Comtois C. Slack B., 2006, The Geography of Transport Systems, Routledge, London.
 22. Rzeczyński B., 2007, Logistyka miejska: Propedeutyka pierwszy polski wykład, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Tundys B., 2008, Logistyka miejska, Difin, Warszawa.
 24. Tammaru T., 2004, Suburbanisation, Employment Change and Commuting in the Tallinn Metropolitan Area, [in:] Environment and Planning, Vol.37, pp.1669-1687.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu