BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doliński Dawid (Poznan School of Logistics), Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Title
Estimation of Suppliers as an Important Element of the Rationalization of Supply Processes - Case Study
Ocena dostawców jako istotny element racjonalizacji procesów zaopatrzenia - case study
Source
LogForum, 2011, vol. 7, nr 2, s. 27-36, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Logistyka zaopatrzenia, Zaopatrzenie, Logistyka
Supply logistics, Supplies, Logistics
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W czasach globalizacji i narastającej konkurencji, aby zwiększyć efektywność działalności gospodarczej, kadra kierownicza przedsiębiorstw szuka możliwości osiągnięcia większego przychodu lub oszczędności ekonomicznych w postaci obniżenia kosztów nakładów. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności jest skupienie uwagi na relacjach z dostawcami. Jest to niezwykle ważny element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż poprzez określenie ekonomicznych warunków współpracy, można wpłynąć na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Rzetelna klasyfikacja dostawców jest uzależniona od szczegółowości opracowanych kryteriów oceny oraz sposobu punktacji. Zasadniczym problemem jest ryzyko obiektywnej oceny poszczególnych ofert, otrzymanych od dostawców. Z tego względu proces klasyfikacji dostawców jest jednym z kluczowych problemów controllingu logistyki. W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia na praktycznym przykładzie złożoności problemu klasyfikacji i wyboru dostawców względem różnej hierarchii ważności poszczególnych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

To increase the efficiency of the business in times of the globalization and increasing competition, the management of the companies looks for opportunities to achieve higher incomes or to reduce the costs of inputs. One of possible methods to obtain higher efficiency is to put the emphasize on the relationships with suppliers. This is very important element of an effective management of the company, because by determining the economical conditions of the cooperation, it is possibly to reduce the cost of business activities. The reliable classification of the suppliers is depended on the level of the detail of an assessment criteria and the scoring method. The main problem is the risk of the objective estimation of individual offers received from the suppliers. For this reason, the classification of suppliers is one of the key problems of the logistics controlling. Based on practical example, this paper presents the complexity of the problem of the classifications and the selection of suppliers according to different hierarchy of the importance of various criteria. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Coyle J., Bardi E., Langley C., 2003, The management of business logistics: a supply chain perspective, South-Western.
  2. Dąbrowska-Mitek M., 2008, Ocena i wybór dostawców w branży piwowarskiej na przykładzie Browaru Namysłów Sp. z o.o., Logistyka nr 3
  3. Lysons K., Farrington B., 2006, Purchasing and supply chain management, Pearson Education.
  4. Pfohl H.-Ch., 2010, Logistiksysteme: Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Springer Verlag, Berlin.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu