BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Maciej (Poznań University of Economics, Poland), Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Information in the City Traffic Management System : the Analysis of the Use of Information Sources and the Assessment in Terms of Their Usefulness for City Routes Users
Informacja w systemie zarządzania ruchem miejskim : analiza wykorzystania i ocena przydatności źródeł informacji dla poruszających się po mieście
Source
LogForum, 2011, vol. 7, nr 2, s. 37-50, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Transport miejski, Zarządzanie miastem, Logistyka
City transport, City management, Logistics
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z przepływami ładunków i osób w miastach wymaga podejścia systemowego oraz zintegrowania wielu działań. Jednym ze skutecznych sposobów usprawnienia ruchu, a co ważniejsze możliwym do szybkiego wdrożenia jest implementacja Inteligentnych Systemów Transportowych, co pozwala na znaczne wzbogacenie zasobów informacji dla zarządzania ruchem miejskim. Aby jednak efekt był zadowalający należy uwzględnić potrzeby informacyjne kierowców i pasażerów środków transportu zbiorowego oraz zapewnić im dogodny dostęp do informacji, aby mogli lepiej planować swoje podróże. Artykuł zawiera wyniki badań, jakie przeprowadzone były na dwóch obszarach zurbanizowanych - w aglomeracji poznańskiej oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Celem badania było określenie, z jakich źródeł informacji korzystają poruszający się po mieście oraz jak oceniają przydatność tych źródeł. (abstrakt oryginalny)

Solving problems connected with the flow of cargo and people in cities demands taking a system approach and integrating a number of activities. One of effective methods of improving traffic, and what is even more important, the one possible to be promptly introduced, is to implement Intelligent Transport Systems. It makes it possible to significantly enrich information resources for managing the city traffic. Nonetheless, to achieve satisfactory results, one has to consider information needs of public transport users and provide them with convenient access to information to enable them to plan their journeys more effectively. This article presents the results of research conducted on two urbanized areas, namely the Poznan conurbation and the Upper Silesian Industrial Region. The research aim was to determine which information sources city routes users use and how they assess their usefulness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ewing S.J., 2010, 2011 Audi A8 Available with Factory Installed Wireless Internet Hotspot, http://www.autoblog.com, 10 June 2010.
  2. GPS dla trakerów [GPS for lorry drivers], Auto Świat 40/2009, in Market supplement, 28 September 2009.
  3. http://wiraz-bus.cba.pl
  4. Lyons G. (2006) "The role of information in decision-making with regard to travel," Intelligent Transport Systems IEE Proceedings 3/153, September 2006.
  5. Nie daj się zakorkować [Don't let yourself be stopped in traffic jams], Auto Świat 44/2010, 25 October 2010.
  6. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 [The National Transport Policy for 2006-2025], 2005, Ministerstwo Infrastruktury [Ministry of Infrastructure], Warszawa.
  7. Sienkiewicz-Małyjurek K., Szymczak M., 2008, Systemy monitoringu wizyjnego w Inteligentnych Systemach Transportowych - nowe usługi dla użytkowników dróg [Visual Monitoring Systems in Intelligent Transport Systems - New Services for Road Users], Transport Miejski i Regionalny 11/2008.
  8. Szymczak M., 2008, Logistyka miejska [City Logistics], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  9. Zongqi G., Zhihong X., 2008, The Function Design and Realization of the City Transport System, International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering ICACTE 2008, 20-22 December 2008.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu