BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piosik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ewaluacja programów studiów na poziomie wydziałowym i instytucjonalnym
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 199-209, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Jakość kształcenia, Programy studiów
Higher education, Economic education, Quality education, Higher education curriculum
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstract
Analiza podstawowych uwarunkowań funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości uczelni wyższej wskazuje na bardzo istotną funkcję procesów ewaluacji nowych oraz (walidacji) kontynuowanych programów studiów. Zgodnie z podstawowymi dokumentami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), już w deklaracji bolońskiej ministrowie krajów członkowskich właściwi ds. szkolnictwa wyższego zwrócili uwagę na fakt, iż zgodnie z zasadą autonomii instytucjonalnej podstawowa odpowiedzialność za zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym spoczywa na każdej z instytucji realizującej programy akademickie i fakt ten stanowi podstawę rzeczywistej odpowiedzialności instytucji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf (dostęp: 20.05.2011).
  2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2009), European Association for Quality Assurance in Higher Education, http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf, EQUIS Standards & criteria.
  3. EQUIS Standards & criteria (2011); http://www.efmd.org/images/stories/emfd/EQUIS/equis%20standards%20%20criteria%20-%20jan%202011.pdf (dostęp: 20.05.2011).
  4. M.Próchnicka, T.Saryusz-Wolski, A.Kraśniewski: Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia. W : Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzdzie poprawy jakości kształcenia", Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.3., 2011. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf (dostęp: 15.04.2011).
  5. Polityka Dydaktyczna Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego w Katowicach w zakresie studiów licencjackich i magisterskich (2007). Załącznik do uchwały Senatu nr 33/2006/2007.
  6. Zarządzenie nr 43/09 Rektora AE.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu