BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Postawy kadr sprzyjające synergii jako uwarunkowanie innowacyjności organizacji
Staff Attitudes Favoring Synergy as the Determinant of an Organization's Innovativeness
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 62-72, rys., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Kadry, Współpraca, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Synergia, Badania ankietowe
Department of human resources, Cooperation, Innovations, Enterprise innovation, Synergy, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Traktując kapitał społeczny, w tym i ludzki, jako podstawowy czynnik dla rozwoju innowacyjności, wskazano na potrzebę budowania pozytywnych postaw kadr opartych na kreatywności i zaangażowaniu, sprzyjających zjawisku synergii. Stwierdzono, że postawy, jako jeden z trzech komponentów kompetencji kadr, uzyskały najniższą średnią wartość w stosunku do wiedzy i umiejętności. Postawy, głównie satysfakcja, kreatywność i akceptacja; sprzyjające synergii są kluczem do zwiększania zdolności (możliwości) organizacji do podejmowania ryzyka w zakresie przejawiania działań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The cornerstone of the competitiveness of a contemporary organization is not only its ability to survive in risky and uncertain circumstances but, first of all, its capability to develop. It is therefore necessary to become innovative in technological and organizational aspects, however, innovation on the human resources, side is crucial. Having emphasized the importance of human resources in the creation and implementation of innovation as well as its success, the question is how to build interactions within an innovation process, requiring co-operation and synchronization of different actions. Lack of staff competences often makes it more difficult. Therefore, constant improvement and development of knowledge, skills and attitudes in the area of building social capital be come more and more important. With social and human capital classified as the key innovation factor, this article stresses the necessity to build positive staff attitudes based on creativity and involvement, favoring synergy. It has been concluded that attitudes - as one of the three components of staff competences - have been rated lowest compared to knowledge and skills. Attitudes favoring synergy, including mainly satisfaction, creativity and acceptance are crucial for increasing of the organization's capability to undertake the risk of innovative actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipowicz G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
  3. Guca S., (2010), Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków.
  4. Jasińska M., (2010), Kreatywność kadr, jako implikacja zrównoważonego rozwoju organizacji, [w:] Kardas J., Jasińska M., Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
  5. Jasińska M., (2010), Psychospołeczne mechanizmy minimalizowania oporu pracowników wobec zmian w organizacji - wybrane zagadnienia, [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków.
  6. Masłyk-Musiał E., (2010), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Jędrych E., Lędzion J.P. (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Perfomance Improvement, Wyd. Media Press, Łódź.
  7. Pawłowska E., Sitko-Lutek A., (2008), Kształtowanie kapitału społecznego w organizacji, [w:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin.
  8. Prahalad C.K., Krishnan M.S., (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
  9. Sitko-Lutek A., (2008), Istota i cechy kompetencji organizacji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T., Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Wyd. Difin, Warszawa.
  10. Trompenaars F., (2010), Kultura innowacji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu