BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Wiesław (Politechnika Białostocka)
Title
System jakości ISO 9001 jako ramy osiągania korzyści strategicznych i wdrażania innowacji organizacyjnych
The Quality System ISO 9001 as a Framework for Achieving Strategic Advantages and Organizational Innovations
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 73-82, rys., bibliogr. 19 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Systemy jakości, Doskonalenie organizacji, Innowacje w organizacji, Normy ISO 9001
Quality systems, Organisation improving, Innovations in organization, ISO 9001
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy jakości ISO 9001 są dość mocno rozpowszechnione wśród przedsiębiorstw i mimo pewnej krytyki ciągle zyskują na popularności. Szerokie wykorzystanie systemów nie idzie jednak w parze z klarowną oceną korzyści jakie przynoszą one przedsiębiorstwom; brakuje także czytelnego określenia mechanizmów osiągania korzyści dzięki systemom. W niniejszym artykule stawia się dwa główne problemy badawcze: czy systemy jakości mogą przynosić korzyści ważne strategicznie, a także w jaki sposób owe korzyści są osiągane? Tak postawiony problem badawczy jest ściśle powiązany z innowacjami organizacyjnymi. Artykuł dowodzi możliwości tworzenia innowacji w ramach systemu ISO 9001 dla osiągania oczekiwanych przez organizację korzyści strategicznych, stara się też wykazać w jaki sposób system jakości ułatwia wprowadzanie innowacji organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

ISO 9001 quality systems are already very common, although sometimes they are criticized, they are still gaining in popularity. Despite their wide use there is still no clarity as to the benefits they bring to organizations, and what is the mechanism of achieving these benefits in organizations. This paper aims to solve a research problem whether quality systems can benefit strategically important and, above all, how does this happen? The aimed research problem is closely linked with organizational innovations. This article tries to point out the possibilities for innovative use of the ISO 9001 for achieving the strategic benefits expected by the organizations, as well as how a quality system can facilitate and lead to organizational innovations. Research results are interesting for managers responsible for the quality management systems as they show the possibilities of their development. Conclusions formed by the research are coherent with the newest concepts presented in literature which emphasize the necessity to opening the quality systems for new organization methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Denzin N.K., Lincoln Y.S., (2009), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dick G.P.M., Heras I., Casadesus M., (2008), Shedding light on causation between ISO 9001 and improved business performance, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 28, No. 7.
 3. Drucker P.F., (2002), The Discipline of Innovation, "Harvard Business Review", August.
 4. Han S.B., (2008), Relationship Between Firm Performances And Profitability, "Northeast Decision Sciences Institute Proceedings", March 28-30.
 5. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 6. Maani K.E., (1989), Productivity and Profitability through Quality - Myth and Reality, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 6, Iss. 3.
 7. Micklewright M., (2010), Lean ISO 9001. Adding Spark to your ISO 9001 QMS and Sustainability to your Lean Efforts, ASQ Quality Press, Milwaukee.
 8. Mikulis J., Ruževičius J., (2009), Management systems and competitiveness of a country - Lithuanian context, "Current Issues of Business and Law", Vol. 3.
 9. Podręcznik Oslo, (2008), OECD i Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 10. Pomykalski A., (2002), Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 11. Schumpeter J., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 12. Seddon J., (2000), The case against ISO 9000, Oak Tree Press, Dublin.
 13. Seddon J., (2005), Freedom from command and control: a better way to make the work work, Vanguard Press, Buckingham.
 14. Urban W., (2003), Systemy jakości a podnoszenie konkurencyjności. Wyniki badań w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 15. Urban W., (2007), Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, [w:] Tomczonek Z. (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 16. Bryke M., Kiedy system zapewnienia jakości niszczy przedsiębiorstwo, [online], www.profes.com.pl, [15 listopada 2010].
 17. Innowacje - podstawowe pojęcia, [online], www.ekonom.univ.gda.pl, [15 listopada 2010].
 18. Kleining G., Witt H., The Qualitative Heuristic Approach: A Methodology for Discovery in Psychology and the Social Sciences. Rediscovering the Method of Introspection as an Example, [online], Forum Qualitative Sozialforschung, Vol. 1, No. 1, Art. 13, January 2000.
 19. Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, [online], Centrum Wiedzy, AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH, 10 listopada 2003, www.rsi.org.pl, [15 listopada 2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu