BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański), Kawka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej w organizacjach nowej gospodarki
Innovativeness in a HR Realization Stage in the New Economy Organizations
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 92-103, bibliogr. 16 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacje oparte na wiedzy, Funkcja personalna, Innowacyjność, Wynagrodzenia, Nowa gospodarka
Human Resources Management (HRM), Knowledge-based organisations, Personal function, Innovative character, Remuneration, New economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł opisuje nowe znacznie kryterium innowacyjności jako podstawy podejmowania decyzji personalnych w organizacjach nowej gospodarki. Tekst charakteryzuje w kontekście koncepcji Trzeciej Fali A. Tofflera współczesne podejście do zarządzania firmą, w której kluczową rolę zaczynają odgrywać pracownicy wiedzy. Kluczową tezą opracowania jest zatem stwierdzenie, iż aktualnie osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez kapitał ludzki wymaga budowy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, które mają na celu wywoływanie postaw i zachowań proinnowacyjnych u pracowników. Najważniejsze narzędzia w tym zakresie to system wynagrodzeń i system oceny pracowniczej. Tekst kończy zarys projektu badawczego diagnozującego poziom i rodzaj wpływu zarządzani zasobami ludzkimi na wzrost innowacyjności organizacji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to attempt to describe the concept of innovativeness as a criteria of HRM decisions. At the present time it is clearly known that human capital is a source of economic predominance for organizations. On the other hand, innovativeness within an organization is a derivative of unique knowledge, employees' behavior, attitude to job duties, and motivation of people as a reflection of the surrounding organizational environment. HRM is now becoming a tool which makes some kind of gained and implemented innovativeness in an organization based on knowledge. That is why the first part of this article is focused on the meaning of innovativeness as a changeable concept in a new economy organization. Increasingly, global competition forces an organization to implement a lot of innovations. This is only possible thanks to proper management knowledge used by HRM. Such conditions are located in a new economy organization. The next part concerns new to models of HRM which relate to the release of an innovation attitude to High Performance Work Systems and High Involvement Work Systems. The most important conclusion of this part is that compensation and appraisal systems are the most substantial elements of personnel function affecting the growth of innovativeness. They are shortly described in the next two parts. Finally, the authors present a first outline of their research project connected to the impact of HRM on the level of innovativeness in an organization in the new economy sector. The range of an organization's type selected for the research pool includes firms based on their knowledge in the area of communications and internet, global firms in the services sector (new services), universities and training firms, consulting firms, sports organizations, and flexible organizational structure firms. The main research problem has been expressed: to what degree does innovativeness identify with HRM in new economy organizations? The answers to this will probably be discussed over the next few conferences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Borkowska S., (2001), Strategie wynagrodzeń, Dom wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Borkowska S., (2008), HRM dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 4. Borowska-Pietrzak A., (2008), System okresowych ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Gruszczyńska-Malec G., (2004), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania, Wyd. AE, Katowice.
 6. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (2008), Red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 7. Kawka T., (2010), Wynagradzanie pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, CH Beck Warszawa, s. 207.
 8. Kopertyńska M.W., (2003), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009.
 9. Masłyk-Musiał E., (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Mazurek-Kucharska B. i inni, (2008), Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Innowacyjność 2008, red. A. Żołnierski, wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Narkiewicz-Tarłowska J., Dziechciarz P., (2009), Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5/2009.
 12. Pomykalski A., (2010), Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, (red.) Lachiewicz S., Noglaski B., Oficyna Wolters Kluwert Business, Warszawa.
 13. Toffler A., (2007), Trzecia Fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 14. Wojnicka E., (2004), System innowacyjny w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 15. Wojtczuk-Turek A., (2011), Zachowania innowacyjne w pracy - badania nad organizacyjnymi czynnikami zaangażowania organizacyjnego, [w:] Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Zarządzanie w MSP. Problemy współczesne, (2009), (red.) H. Mruk i T. Listwan, Passat, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu