BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Rola społeczeństwa informacyjnego w podejmowaniu działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
The Role of Information Society in Creating Innovation in a Company
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 113-120, rys., bibliogr. 14 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Innowacje, Społeczeństwo informacyjne, Przedsiębiorstwo
Innovations, Information society, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie ciągłych zmian dokonujących się na świecie szczególną uwagę zwraca innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw. Innowacje stanowią fundamentalne źródło pozyskiwania przewagi konkurencyjnej. W każdym przedsiębiorstwie elementem niezbędnym do dynamicznego rozwoju są innowacje, czyli nowe usługi, technologie informatyczne czy systemy organizacyjne. W artykule podjęto próbę opisania roli społeczeństwa informacyjnego w budowaniu innowacyjności. Główną siłą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest sektor technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (TIT), którego kondycja stanowi istotny parametr analizowany w statystykach międzynarodowych. Wskazano, iż poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest niewystarczający. Przedstawiono także wybrane wyniki badań przeprowadzonych w podregionie bielsko-bialskim, wskazujące na źródła innowacji wykorzystywane w małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

In ever-changing times which appear over the whole world, it is worthy to pay special attention to innovation as a factor which increases competition between enterprises. Innovations are the fundamental source of gaining the competitive predominance. Each of the mentioned companies needs innovations for appropriate and dynamic development. Innovation means new services, informatics technology or organizational systems. In this article the role of the informative society in building competitive superiority was shown. The main strength of informative society development is the Informative Technology and Telecommunication Sector, the conditions of which make up the essential parameter of the informative society analysis in international statistics. It was showed, that the level of the informative society development in Poland is insufficient. Also presented were the chosen results of research in the sub-region of Bielsko-Biała in Poland, with special pressure on the sources of innovations in small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., (2006), Społeczeństwo Informacyjne. Istota, problemy, wyzwania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, (2010), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 3. OECD, ICT database and Eurostat, (2010), Community Survey on ICT Usage in Enterprises, July.
 4. Program Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość 7. Oś priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne, dodatek informacyjno-promocyjny do "Gazety Wyborczej", 8 grudnia 2009.
 5. Projekt ESPON, 1.2.3. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów Społeczeństwa Informacyjnego. Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), 2007.
 6. Stróżyński M., (2008), Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Nowak J.S., (2010), Społeczeństwo Informacyjne - geneza i definicje, [on line], www.infobrokerstwo.pl, [08.01.2011].
 8. OECD, (1997), The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, (Oslo Manual), Paris, [on line], http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf, [2011-02-03].
 9. OECD, (2002), Measuring the Information Economy, [on line], http://www.oecd.org/dataoecd/16/14/1835738.pdf, [20.08.2010].
 10. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie inwestycji w wiedzę i innowacje (strategia lizbońska), (2007/C 256/04), pkt 2.18, [on line], http://eur-lex.europa.eu/, [10.02.2010].
 11. Pociask P., Rola informacji w przedsiębiorstwach społeczeństwa informacyjnego, [on line], http://www.e-polityka.pl/?a=1071, [1.02.2011].
 12. KRRT, (1996), Raport "Społeczeństwo Informacyjne w Polsce", [on line], http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html, [1.08.2010].
 13. The Global Technology Report, (2009), [on line], http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/fullreport/index.html, [12.07.2010].
 14. World Summit on the Information Society. Declaration of Principles, (2003), Geneva 2003-Tunis 2005, [on line], http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/fullreport/index.html, [15.08.2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu