BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Święcicka Zofia (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Title
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
Innovations in Managing a Mining Company
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 121-130, rys., bibliogr. 14 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Innowacje w zarządzaniu, Górnictwo, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Innovations in management, Mining sector, Innovations, Enterprise innovation, Questionnaire survey, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje analizę innowacyjności przedsiębiorstw górniczych opartą na ocenie innowacji wprowadzonych przez wybrane przedsiębiorstwo górnicze z województwa śląskiego. Analizy dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu pt. "Analiza czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw górniczych" w okresie od listopada do grudnia 2010 r. Ponadto w artykule scharakteryzowano poziom innowacyjności przedsiębiorstw górniczych na tle polskiej gospodarki, opierając się na wybranych wskaźnikach, analizując przy tym czynniki i bariery rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of innovative activity in mining companies, based on the types of innovations introduced by a selected mining company in Silesia. This analysis was based on a survey, which was carried out as a part of the project "The analysis of determinants of innovativeness of mining companies" from November 2010 till December 2010. As a result of this study, a diagnosis of innovative activities in mining companies has been obtained, taking into account what kind of innovations are in these companies are. The research employed qualitative methods, using the technique of individual in-depth interviews (IDI -Individual In-Depth Interviews). The survey structure was based on a review of research literature, which served, among others, to refine and clarify the discussed issues in qualitative research. This development confirms the hypothesis that innovations in mining enterprises may be present in all divisions of the mining companies depending on their type. Due to the small number of studies on this topic, diagnosis of innovation in mining companies and identification of the innovation determinants characteristic of this industry is very important. Moreover, the article contains the assessment of the innovative activity of a mining company, compared to companies in Poland, based on selected indexes. The article also characterizes the determinants and barriers of innovation development in mining companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J. (red.), (1998), Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 2. Brzeziński M., (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 3. Drucker P.F., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Durlik I., (1998), Zmiany innowacyjne jako element strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 5. Howells J., (2000), Innovation and Services. New Conceptual Frameworks, "CRIC Disussion Paper", no. 38.
 6. Janasz K., (2003), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kasprzyk S., (1980), Innowacje od koncepcji do produkcji, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 8. Kraśniak J., (2005), Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, [w:] A. Stabryła (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Penc J., (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Proces adaptacji i współpracy, Biblioteka Menadżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz.
 10. Pomykalski A., (1997), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 11. Schumpeter J.A., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Stawasz E., (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, (2009), GUS, Warszawa, [on line], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ntsi_dzial_innowac_przeds_w_latach_2006-20068.pdf, [22.11.2010].
 14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD i Eurostat, [on line], http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf, [15.11.2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu