BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwczyński Bogusław (Poznan School of Logistics, Institute of Logistics and Warehousing)
Title
Operational Controlling - a Tool of Translating Strategy into Action
Controlling operacyjny - narzędzie przekształcające strategię w działanie
Source
LogForum, 2011, vol. 7, nr 1, s. 45-59, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Łańcuch dostaw, Zarządzanie procesami, Controlling
Balanced Scorecard (BSC), Supply chain, Process management, Controlling
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Przedsiębiorstwa napotykają wiele problemów w trakcie realizacji celów strategicznych w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesowym. Efektywna realizacja planu strategicznego wymaga jego przełożenia na działanie, wyniki i wskaźniki bieżącej działalności. Sukces rynkowy jest uzyskiwany poprzez spójność celów strategicznych i operacyjnych na każdym poziomie jednostek czy motywację pracowników. Z punktu widzenia finansów, klienta, procesów i rozwoju Karta Wyników jest bardzo użyteczna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czym kontrolujemy? co chcemy osiągnąć? ale nie odpowiada na pytanie: jak zarządzamy przedsiębiorstwem? Celem pracy było udowodnienie, że metoda controllingu operacyjnego jet istotnym narzędziem dla przetłumaczenia strategii w konkretne działania. Metoda zbilansowej Karty Wyników powinna brać również pod uwagę powiązania systemu i procesu z zakupami, współpracą firmy oraz łańcuchem dostaw. W pracy przedstawiono system controllingowy jako narzędzie do przekształcenia strategii w konkretne działania. (abstrakt oryginalny)

Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business arena from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into action, task results and indicators of everyday activities. The success on the market is attainable by communicating strategic and operating goals on the each level of organizational structure and their connecting with budget of units or employee motivation. The scorecards balancing in finance, customer, process and development perspectives is very useful for pointing - what do we control with? or - what do we have to achieve? But doesn't answer to question about ways of enterprise managing. Main aim of the article is proving that operational controlling system is a essential tool for translating strategy into action. The Balanced Scorecard methodology should to take into consideration system and process connection of enterprise with procurement, co-operation or distribution supply chain also. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C. , Cleveland G. , Schroeder R., 1989, Operations Strategy, Journal of Operations Management, vol. 8 No 2, pp.133-158.
 2. Cyfert S., 2007, Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, in the paper Mechanizm i obszary przeobrażeń w organizacjach (editor. A. Potocki), Difin, Warszawa.
 3. Dechow N., Mouritsen J., 2005, Enterprise resource planning systems, management control and the quest for integration. Accounting, Organizations and Society; vol 30, issue 7-8.
 4. Długosz J., 2010, Strategic Nature of the Logistics Customer Service in The Supply Chain; LogForum, ISSN 1734-459X, Vol. 6, Issue 1, No 2, pp. 13-18.
 5. Fertsh M., 2008, Supply Chain Assessment - Selected Methodological Issues; LogForum, ISSN 1734- 459X, Vol. 4, Issue 3, No 1, pp. 1-5.
 6. Gadiesh O., Gilbert J. L., 2001, Transforming Corner-Office Strategy into Frontline Action. "Harvard Business Review", May 2001, 79(5):72-9.
 7. Hayes R.H., Wheelwright S.C., 1984, Restoring Our Competetive Edge; Competing Through Manufacturing, New York, Wiley.
 8. Hill T., 1989 Manufacturing Strategy: Text and Cases, Homewood.
 9. Kaplan R. S., Norton D. P., 2002, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie.Wyd. PWN.
 10. Kaplan. R. S., Norton D. P., 2001, The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts.
 11. Kuc B. R., 2006, Controlling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 12. Lambert D. M., Knemeyer A. M., Gardne J. T., 2009, Building High Performance Business Relationships. Supply Chain Management Institute.
 13. Russell R., Taylor B., 2009, Operations Management, John Wiley & Sons, Inc.
 14. Sales and Operations Planning Research Study. Ventana Research 2006. URL: http://www.ventanaresearch.com/resourcekits/sop/pdfs/Ventana_Research_S&OP_Study_Results_for_Oliver_Wight.pdf accessed 2009/07/18
 15. Skinner W., 1996, Manufacturing - Missing Link In Corporate Strategy, Harvard Business Review, May-June 1996, pp. 136 - 145.
 16. Śliwczyński B., 2006, Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 17. Śliwczyński B., 2006, Supply chain management inside company value system, ; LogForum, ISSN 1734-459X, Vol. 2, Issue 1, No 3, pp. 1-8
 18. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 19. Waters D., 2002, Operations Management. Producing Goods and Services. Addison-Wesley Publishing Company, London
 20. Weber J., Schäffer U., 2008, Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu