BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka Sylwia (Poznan School of Logistics)
Title
Lean and Agile Supply Chain Management Concepts in the Aspect of Risk Management
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 23-31, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zwinne zarządzanie, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw
Agile management, Risk management, Supply Chain Management (SCM), Supply chain
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Popularnymi i dość obszernie opisywanymi w literaturze koncepcjami zarządzania łańcuchem dostaw są koncepcje wyszczuplonego (lean) i elastycznego (agile) zarządzania łańcuchem dostaw, a także ich formy hybrydowe (leagile). Nie ma jednak spójności w rozróżnieniu ich od instrumentów i narzędzi, między innymi takich jak: outsourcing, single sourcing, quick response, reguły standaryzacji i opóźniania (postponement). Koncepcje te są opisywane w pozytywnym świetle, jako narzędzia wspomagające osiąganie przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Od niedawna wprowadzono pojęcie SCRM (Supply Chain Risk Management) - zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, podkreślając przy tym duże znaczenie zarządzania ryzkiem dla łańcuchów dostaw - również ze względu na możliwość osiągania przez łańcuchy, w których zidentyfikowano, oszacowano, zarządzano i kontrolowano ryzyko przewagi konkurencyjnej. Warto więc zastanowić się co łączy wymienione koncepcje i czy występują między nimi zależności (tu odniesiono się do pewnych wyników badań własnych). Znaczna część opracowań dotyczy identyfikowania ryzyk związanych z wyżej wymienionymi instrumentami zarządzania łańcuchem dostaw. Natomiast koncepcje lean i agile management często rozpatruje się ze względu na podstawowe determinanty funkcjonowania łańcuchów dostaw, takie jak natura popytu, charakter produktu, całkowity czas uzupełniania. Zdaniem autorki wskazane koncepcje można również rozpatrywać w aspekcie możliwości radzenia sobie z ryzykiem przez łańcuch dostaw. Mogłoby to przykładowo ułatwić wybór strategii łańcucha dostaw właśnie w oparciu o analizę ryzyka. Rozważania wsparto krótkimi analizami przypadków. (abstrakt oryginalny)

Lean and agile supply chain managements, as well as the hybrid forms (leagile supply chains), are popular and relatively widely discussed in literature. However, there are some disputes concerning differentiating these types of the management from tools and instruments such as outsourcing, single sourcing, quick response, standardizing principles and postponement. The above-mentioned concepts are discussed in a positive light as tools for achieving a competitive advantage of supply chains. A recently introduced term SCRM (Supply Chain Risk Management) emphasizes the importance of the risk management in supply chains also due to the ability to achieve a competitive advantage of those chains in which a risk is identified, estimated, managed and controlled. Therefore, it seems to be of benefit to look for the relationships and dependencies between these concepts (some references were made to the author's own research). A significant part of the papers concerns the identification of risks related to the above-mentioned instruments of supply chain management. However, the concepts of lean and agile management are often discussed due to the fundamental determiners of the functioning of a supply chain such as the nature of the demand, the character of goods and the total lead-time. According to the author, the discussed concepts could be viewed concerning supply chain risk management. It could facilitate the choice of a supply chain strategy based on the risk analysis. Several case studies were included to support the presented considerations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wyd. Helion S.A., 2007, 63a.
 2. Bozarth,C. Hanfield, R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Helion 2007, 627b.
 3. Brindley C., Ritchie B., Risk Characteristics of the Supply Chain - A Contingency Framework w: C. Brindley, Supply Chain Risk, Ashgate, Hampshire 2005, 28.
 4. Chopra S., Sodhi M.S., Managing Risk To Avoid Supply-Chain Breakdown, MIT Sloan Management Review, Fall 2004, 55.
 5. Christopher M., Towill D.R., Developing Market Specific Supply Chain Strategies, The International Journal of Logistics Management, Vol.13, Issue 1, 2002, 1-14.
 6. Ciesielski M., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001, 15.
 7. Closs D. J., McConnell J.H., McGarrell E.F., Enhancing Security Throughout the Supply Chain, IBM Center for The Business of Government, April 2004, 13-14.
 8. Faisal M.N., Banwet D.K., Shankar R., Mapping supply chains risk and customer sensitivity dimensions, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106, No. 6, 2006, 886.
 9. Fisher M. L., Jakiego łańcucha dostaw wymaga twój produkt?, Harvard Business Review Polska, luty 2005, 78.
 10. Goldsby J.T., Friffis S. E., Roath A.S., Modeling Lean, Agile, and Leagile Supply Chain Strategies, Journal of Business Logistics, Vol. 27, No. 1, 2006, 57-80.
 11. Naylor J. B., Towill D. R., Mason-Jones, Rachel, "Lean, Agile or Leagile? Matching Your Supply Chain to the Marketplace", International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 17 (2000), 4062-4070.
 12. P. B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 127.
 13. Pfhol H.-Ch., Trendy i strategie w logistyce europejskiej, w: Materiały Konferencji Logistyka'99 - " Rynek - dystrybucja - zapasy", Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Warszawa, 1999, 12.
 14. Sheffi, Y., The Resilient Enterprise. Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2005, 73 i 217-219.
 15. Svensson G., A conceptual Framework for analysis of vulnerability in supply chains, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 30, No. 9, 2000, 734.
 16. Verstraeta Ch., Balancing Risk & Lean In Times of Uncertainties, The SCRM Seminar 2009, Barcelona, March 12th, 2009 - pokaz slajdów.
 17. Waters D., Supply Chain Risk Management, Kogan Page, London, Philadelphia, 2007, 62-65a.
 18. Waters D., Supply Chain Risk Management, Kogan Page, London, Philadelphia, 2007, 199-200b.
 19. www.e-logistyka, Wyzwania łańcucha dostaw na 2009 rok, 2009
 20. Zsidisin G.A., Ritchie B., Supply Chain Risk. A Handbook of Assessment, Management and Performance, Springer, New York, 2008, 129.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu