BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimarczyk Grzegorz (Open Nexus Sp. z o.o.), Kopacz Zygmunt (Open Nexus Sp. z o.o.), Masadyński Michał (Open Nexus Sp. z o.o.), Wyrwicka Magdalena K. (Open Nexus Sp. z o.o.)
Title
Analiza procesu zakupowego w przedsiębiorstwach zwinnych - przesłanki do korzystania z powszechnej platformy zakupowej B2B
Premises to Use Virtual B2B Market - Common Procurement Platform
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 33-43, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zakup, Rynek instytucjonalny, Wyniki badań
Purchasing, Business to Business (B2B), Research results
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w grupie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na tych o wysokim stopniu kastomizacji produktów i niskiej powtarzalności produkcji. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje zapotrzebowanie na system optymalizacji i wspomagania zaopatrzenia we wszystkich organizacjach, a szczególnie zwinnych. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami badań wspartych analizą prowadzoną według metodyki myślenia sieciowego. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych badań ukierunkowano na problematykę procesu dokonywania zakupów i poszukiwania możliwości obniżania kosztów w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of studies of the authors conducted in a group of selected companies. Focus was put on conditions of high customization of products and low repeatability of production. At the beginning of the article, a hypothesis was made that there is a demand for a support and optimization system of supply in agile companies. In the next part, it is attempted to justify the hypothesis made, by using the results of studies supported by analysis of the network thinking methodology. Conclusions and suggestions coming from the studies were directed on the matter of process of making purchases and searching possibilities to lower the costs in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., 1999. Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Kaplan M., Zrnik J., 2007. Jak lepiej i taniej kupować. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm, One Press.
 3. Kelly K., 2001. Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press.
 4. Kern F, 2006. Zaopatrzenie jak profesjonalnie kupować, Wydawnictwo: Centrum Rozwoju Marketingu i Sprzedaży.
 5. Korff K., Knak H., Kwiecień 2002. Wirtualna logistyka, CEO.
 6. Korff K., Knak H., Grudzień 2001. Producentom na odsiecz, CEO.
 7. Motała D., Pawłowski E., Pawłowski K., Trzścieliński S., 2008. Designing effective management system of enterprises. Concept and its verification, Human Factors & Ergonomics in Manufacturing Vol 18, No5, Wiley Periodicals Inc.
 8. Neef D., 2001. e-Procurement: From Strategy to Implementation, FT Press.
 9. Pfohl H. C., 2001. Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, wydanie II, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania.
 10. Rosell L, 2004. Techniki zakupu. Jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie, BL Info.
 11. Rutkowski K., 2003. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo PWE.
 12. Sarjusz-Wolski Z., 1998. Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "PLACET".
 13. Senge P. M., 2004. Piąta dyscyplina, Oficyna ekonomiczna.
 14. Zimniewicz K., 1999. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu