BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seredocha Izabela (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Innowacyjne działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej
Innovative Actions in Managing Human Resources in Self-Government Offices
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 139-149, tab., bibliogr. 29 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Innowacje, Rozwój zawodowy pracownika
Self-government administration, Human Resources Management (HRM), Innovations, Professional development of employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działania związane ze specyfiką świadczenia usług administracyjnych uwzględniają m.in. kompleksowy rozwój pracownika oraz korzystanie z nowych narzędzi pracy. Docelowo mają pobudzać pracowników do ciągłego doskonalenia środowiska pracy, w tym takiego projektowania procedur, by zapewniać wzrost jakości świadczonych usług. Tworzenie nowoczesnej administracji samorządowej wymaga uruchomienia we wszystkich sferach jej funkcjonowania procesu ciągłych udoskonaleń i twórczych modernizacji. Innowacyjne rozwiązania stanowią istotne zmiany jakościowe w systemie społecznym organizacji. Implikują potrzebę permanentnego rozwoju pracownika, tworzenie nowoczesnych systemów motywacyjnych oraz doskonalenie organizacji pracy. (abstrakt oryginalny)

Creating modern self-government in 21st century means starting the process of constant improvements, eliminating shortcomings and weaknesses as well as increasing success in all the spheres of its functioning. These changes must take into account the expectations of information society, new configurations of legal regulations, expansion of information-communication technology more and more intensively shaping the processes of providing public services, and growing expectations towards self-government units and self-government employees. In an office managed in a modern way the meaning of human resources management is growing directed at productive using knowledge, skills, abilities and motivation to implement changes generating progress. Educated and competent employees make up the most dynamic and active part of every company resources. Effective functioning of the office and all the resources at its disposal depends on using them. A human has also a crucial meaning in aiming at the client's growth of satisfaction. In the article so called good practice in managing human resources in self-government offices were analysed and estimated. This practice refers to providing administrative, technical and social services and take into consideration comprehensive development of the employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman J.E., (2010), Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Bednarczyk H., (2009), Europejskie innowacje i praktyka ustawicznej edukacji zawodowej, [w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Bednarczyk H., Plewka C., (2008), Zarządzać dobrą szkołą, [w:] Cz. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Menedżer i kreator edukacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom.
 4. Crozier M., (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa, [za:] J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 5. Dolińska M., (2006), Kapitał intelektualny a innowacje, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 6. Duques R., Gaske P., (1998), "Wielka" organizacja przyszłości, [w:] F. Hesselbein, M. Goldomith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Pres, [za:] J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 7. Elbląski System Zarządzania Jakością, materiały Wydziału Edukacji UM w Elblągu.
 8. Frąckiewicz-Wronka A., (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Gierszewska G., (2000), Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa.
 10. Janowska Z., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 11. Karcz E., (2009), Teoretyczne aspekty organizacji i zarządzania oświatą, [w:] E. Karcz (red.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 12. Kirejczyk E., (2008), Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kotarba-Kańczugowska M., (2009), Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 14. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa, [za:] W. Zaremba, Uwarunkowania zmian w zarządzaniu usługami publicznymi w świetle badań, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 1.
 15. Kupper C., (2001), Service innovation - A review of the state of the art, LMU, September, [za:] P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 16. Lenik P., (2006), Motywowanie pracowników administracji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
 17. Mazurkiewicz A., (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Moczydłowska J., (2009), Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa, [w:] J. Komorowski, J. Moczydłowska (red.), Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 19. Niedzielski P., Rychlik K., (2006), Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 20. Nizard G., (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, [za:] J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 21. Ornarowicz U., (2008), Organizacja, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa.
 22. Penc J., (2010a), Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa.
 23. Penc J., (2010b), Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 24. Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kluczbork-Kraków.
 25. Przybyszewski R., Atamańczuk K., (2011), Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym. Założenia, teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 26. Sankowska A., (2009), Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 27. Sikorski C., (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [za:] J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 28. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 29. www.dobrepraktyki.pl [dostęp: 30.10.10].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu