BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Instrumenty e-administracji jako innowacje w koncepcji Public Governance
E-Government as an Innovation in the Concept of Public Governance
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 150-159, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
e-usługi publiczne, Innowacje, Administracja publiczna, e-administracja
Public e-services, Innovations, Public administration, e-government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie podejmuje problematykę e-administracji w kontekście innowacji. Zwraca uwagę na możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz aspekt otwartości elektronicznego dostępu do informacji publicznej w urzędach miast na prawach powiatów województwa śląskiego. Przedstawione przykłady są wyrazem realizacji zasady przejrzystości jako integralnej części koncepcji Public Governance. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to demonstrate the issues of e-Government in the context of innovation. The scope of the article covers the possibility to provide services by electronic means and the aspect of the openness of public information electronic access to the offices of the cities and their rights within the counties of the State of Silesia. Presented examples are a manifestation of the implementation of the principle of transparency, as an integral part of the concept of Public Governance (PG), which refers both to The New Public Management (NPM), and The New Governance (NG). The article assumes that the municipal offices of the Silesia Region implement innovation through the use of information and communication technologies (ICT) to enable the provision of services by electronic means, and openness to electronically accessing the public information bulletin. This study was carried out in 2010. The results were obtained on the basis of a questionnaire prepared by the research. According to this questionnaire, one conducted an assessment of the Internet resources covering the official party offices and their public information bulletins. It was a quantitative study. In the study, one used the test method of these documents by treating Internet resources as a source of information about the test organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bevir M., (2007a), Public Governance, Democratic Governance, SAGE Library of Political Science. SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 2. Bevir M., (2007b), Public Governance. Public policy, SAGE Library of Political Science. SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 3. Bevir M., (2007c), Public Governance. Public sector reform, SAGE Library of Political Science. SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 4. Bevir M., (2007d), Public Governance. Theories of Governance, SAGE Library of Political Science. SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 5. Bielewicz A., (2010), Skuteczna e-administracja, Harward Business Review Polska.
 6. Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), (2010), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Brzóska J., Pyka J., (2010), Uwarunkowania dynamiki rozwoju innowacji [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Wydawca TNOiK Oddział Katowice, Katowice.
 8. Czaputowicz J. (red.), (2008), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Europejski Instytut Administracji Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. eGoverment in Poland Factsheets, (2012), European Union, epractice.eu, January 2012, Edition 15.
 10. Frączkiewicz-Wronka A., (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] Frączkiewicz-Wronki A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Ganczar M., (2009), e-Government- Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 12. Górniak J., (2005), Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej [w:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Greener I., (2009), Public Management. Critical text, Palagrave Macmillan, New York, Basingstoke.
 14. Hausner J., (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Hofmokl J., Tarkowski A., Ostrowski I., Werner M., Werner K., Bartosiak J., Solda-Kutzmann D., Hess P., (2011), Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, licencja Creative Commons, Warszawa.
 16. Izdebski H., (2007), Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne", Numer 01/2007.
 17. Kalinowski T.B., (2010), Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 18. Kieżun W., (2004), Państwo powinno być oszczędne [w:] Legutko P. (red.), "Gość Niedzielny", 13.06.2004.
 19. Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010; KOM (2010) 2020 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020; Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 20. Kożuch B., (2006), Zarys rozwoju zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie", Nr 03/2006.
 21. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 22. Lissowski O., (2010), Kierunki modernizacji zarządzania publicznego [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 23. Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji, (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 24. Penc J., (2007), Zarządzanie innowacyjne, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.
 25. Plan Działań na Rzecz Rozwoju Elektronicznej Administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, (2004), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 26. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa do roku 2015, (2012), Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice.
 27. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, (2007), Urząd Marszałkowski, Katowice.
 28. Rokita J., (2010), Organizacje innowacyjne [w:] Bieniok H.; Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 29. Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r poz. 256.
 30. Schumpeter J.A., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 31. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, (2009), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 32. Społeczeństwo Informacyjne w liczbach, (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 33. Stillman R.J., (2010), Public Administration. Concepts and Cases, University of Colorado, Wadsworth Cengage Learninig, [w:] A. Farazmand (ed), Bureauracy and Administration, CRC Press, New York.
 34. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa do roku 2015, (2009), Uchwała Nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
 35. Sudoł S., (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 36. Sudoł S., Kożuch B., (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako subdyscyplinę [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 37. Zalewski A., (2006), Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 38. www.mswia.gov.pl [01.12.2010]
 39. www.epuap.gov.pl [25.06.2012]
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu