BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zacłona Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Od kształcenia do innowacji - szkoła wyższa jako organizacja naukowo badawcza
From Education to Innovation - an Institution of Higher Education as a Scientific-Research Organisation
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 160-167, bibliogr. 26 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Innowacje, Transfer technologii
Higher education, Innovations, Technology transfer (TT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskazanie cech pożądanego modelu szkoły wyższej, szczególnie w zakresie tworzenia innowacji i transferu technologii do gospodarki, wymaga zmiany w strukturze przychodów polskich uczelni i częściowego przynajmniej uniezależnienia ich od wpływów z działalności dydaktycznej. W pierwszej części pracy przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Następnie zakreślono kierunki zmian w szkolnictwie wyższym, opierając się na strategicznych dokumentów poziomu Unii Europejskiej i Polski w obszarze szkolnictwa wyższego. Na końcu zarysowano pożądane charakterystyki modelu uczelni wyższych, które wychodzą naprzeciw współczesnym wyzwaniom konkurencyjnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the main features of the desired model for a modern higher education institution, especially in terms of creating innovations as well as transferring technologies to the economy. Therefore, an alteration is required within the income framework of Polish institutions of higher education and at least partial income independence from didactic activity profits. To achieve the aim, the authors exploited the current literature, including documents, reports as well as draft laws regulating the functioning of institutions of higher education. The first part of the article presents the determinants of the functioning of institutions of higher education in Poland. In the second part, the authors outlined the trends of changes in higher learning based on strategic documents of the European Union and Poland in terms of higher learning. The final part of the article deals with the desirable models of institutions of higher education facing the contemporary challenges of a competitive economy. The authors identified a few characteristics of the desired model: market-oriented didactic process, scientific research towards the needs of the economy, technology transfer into the economy, cooperation between an institution of higher education and stakeholders, impact on an institution milieu, an auxiliary role of an institution of higher education towards its milieu, and an ability to blend cooperation with competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz D., (2005), Uniwersytet przyszłości, wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, (2006), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 3. Dawidziak R., (2004), Rynek usług edukacyjnych aspekty prawne i sytuacja sektora szkół wyższych, [w:] Marketing szkół wyższych, Nowarczyk G., Kolasiński M. (red.), wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 4. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, (2009), Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ernst & Young.
 5. Duarte P.O., Alves H.B., Raposo M.B., (2010), Understanding university image: a structural equation model approach, "International Review on Public and Nonprofit Marketing", Vol. 7, No 1.
 6. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, (2005), Guliński J., Zasiadło K. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 7. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013, (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 8. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, (2006), Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: Edukacja, badania naukowe i innowacje.
 9. Komunikat Komisji, (2010), Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 10. Krzyżanowska M., (2004), Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej, [w:] Marketing szkół wyższych, Nowarczyk G., Kolasiński M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 11. Kusz D., (2010), Współpraca strefy nauki z przedsiębiorstwami, [w:] Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni, Tom I, Krosno.
 12. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, (2008), Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa.
 13. Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Informacje i opracowania statystyczne, (2010), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 14. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 roku, (2009), GUS, Warszawa.
 15. Polskie szkolnictwo wyższe, stan, uwarunkowania i perspektywy, (2009), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego KRASP, FRP, Warszawa.
 16. Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk, (2007), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 17. Santarek K., (2010), Zarządzanie innowacjami w strukturach sieciowych - model open innovation, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wawak T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tom II.
 18. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, (2009), projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, KRASP, FRP Warszawa.
 19. Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2009 r., (2010), GUS, Warszawa.
 20. Tamowicz P., (2006), Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 21. Taylor J., (2006), Managing the Unmanageable: the Management of Research in Research-intensive Universities, "Higher Education Management and Policy", Volume 18, No. 2.
 22. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., (2010), Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce, Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst & Young, Warszawa.
 23. Forum akademickie, http://forumakademickie.pl/fa/2010/11/forum-eair/ [data odczytu 31.01.2011].
 24. Pawłowski K., Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego, http://www.krzysztofpawlowski.pl/okiem.php?mode=uczelnia4generacji [data dostępu 31.01.2011].
 25. Różycka A., Dwórznik M., Gać J., Miller A., Stec M., Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego, http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/files/47/4e3fa150-7c1b-4ac2-92c4-0b2c7d98e4bc.pdf [data dostępu 31.01.2011].
 26. Gajewski Ł., (2009), Rynek wiedzy - zewnętrzne źródło innowacyjnych pomysłów, [w:] Prace Młodych Ekonomistów, Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu, tom I, Nowe idee początku XXI wieku Winiarski M. (red.), Wrocław, Seria: e-monografie Nr 2. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/27786/00_Nowe_idee_poczatku_XXI_wieku.pdf.pdf [data dostępu 31.01.2011].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu