BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
System nadzoru publicznego w świetle projektu zmian regulacji prawnych w zakresie rewizji finansowej w Polsce
Public Supervision System in the Perspective of Changes in Legal Regulations Draft Regarding Financial Revision in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 585-594, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rewizja finansowa, Samorząd zawodowy, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Auditing, Professional self-government, Financial statements
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie obowiązujących regulacji prawnych co do organizacji systemu nadzoru publicznego, a także przedstawienie propozycji zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości.(fragment tekstu)

Financial revision is of particular significance for global economy, therefore its quality is the target in itself. Supervision over financial revision, its quality, accounting auditors and copy rights holding companies results from regulations provided by the Directive 43/2006/EC. The directive was transferred into Polish law by means of ac-counting auditors and their self-government, entities entitled to review financial state-ments and public supervision. However, in present legislation certain occurrences are observed which confirm the need to introduce adequate changes in it, especially aimed at improvements in public supervision system functioning. The draft of changes in legal regulations, regarding financial revision, has already been presented at the Ministry of Finance web site and at present undergoes the process of expressing comments and proposals related to assumptions included in it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE L157/87 z 09.06.2006.
  2. Kęsik A.: Wchodzimy w trudny rok, "Rachunkowość - audytor", 2010 nr 1 (42).
  3. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich sa- morządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości (projekt MF z dnia 7 marca 2011 roku www.mf.gov.pl).
  4. Sawicki K.: Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 56 (112).
  5. Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Tekst jednolity: DzU z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu