BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkiewicz Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Title
Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI
GRI Guidelines on Corporate Sustainability Reporting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 627-643, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ramowe Zasady Raportowania, Zarządzanie, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Global Reporting Initiative (GRI), Management, Enterprise sustainable development, Social Responsibility
Note
summ.
Abstract
celem artykułu jest przedstawienie: - charakterystyki wytycznych co do sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju według wymagań GRI (Global Reporting Initiative), które zyskały największą popularność w praktyce, - informacji na temat liczby przedsiębiorstw wykorzystujących wytyczne GRI do raportowania aspektów swojej działalności oraz osiągniętych w prezentowanych przez te jednostki raportach poziomów aplikacji w zakresie uwzględniania Ramowych Zasad Raportowania GRI. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present:  the short description of GRI Sustainability Reporting Guidelines, which are the most popular in practice,  the information about the number of companies which have used Sustainability Reporting Guidelines and GRI Application Levels that have applied in the preparation of reports.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Anam, L.: Trends in Sustainability Reporting, Interview with Scott McAusland, 27/11/2008; tryb dostępu na 25.03.2011: www. globalreporting.org.
 3. Brown , H.S., de Jong, M. i Lessidrenska, T. : The Rise of Global Reporting Initiative (GRI) as a Case of Institutional Entrepreneurship." Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 36, Cambridge, MA: Harvard University, 2007.
 4. Bukowski Z.: Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 5. Czaja S., Becla A.: Podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. GRI, Poziomy aplikacji GRI, 2000-2006, tryb dostępu na 28.03.2011: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/89AF0790-F6E7-4D40-BBD5-2E7AB808A641 /2760/pl_G3_AL_application_levels08_02.pdf
 7. GRI, The world's first aggregated sustainability report, Portal - News 2007 tryb dostępu na 21.03.2011: www.globalreporting.org/.../NewsDec07Aggregated Sus- tainabilityReport.htm
 8. GRI, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, 2000-2006, tryb dostępu na 02.04.2011: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/89AF0790 -F6E7-4D40-BBD5- 2E7AB808A641/2752/pl_G3_Guidelines_24_02.pdf
 9. Jeżowski P.: Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w]: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2007.
 10. Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwo: WSPiZ, Warszawa 2004, tryb dostępu na 03.04.2011: http://www.cebi.pl/texty/ wposzukiwaniu.doc
 11. Matczak P.: Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
 12. Moneva, J.M., Archel, P., Correa, C., GRI and the camouflaging of corporate unsustainability " Accounting Forum", Vol. 30, Issue 2, June 2006.
 13. Murphy, J., C.: The Global Reporting Initiative in the Knowledge-based Economy, "Knowledge-Based Economy: Management of Creation & Development", 2005.
 14. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, w: Zeszyty Naukowe nr 625, Rachunkowość w teorii i praktyce, Szczecin 2011.
 15. Penc J., Nowe zarzadzanie w nowej gospodarce, Wydawnictwo International Traning Center, Warszawa 2010.
 16. Poskrobko B.: Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Zarządzanie środowiskiem. Red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007.
 17. Skowroński A.: Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy ekorozwoju vol. 1, No 2/2006.
 18. Szadziewska A.: Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4/2010.
 19. Szejnwald Brown, H., de Jong, M., Levy D.L.: Building Institutions Based on Information Disclosure: lessons from GRI's Sustainability Reporting, "Journal of Cleaner Production", 17/2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu