BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Prawa udziałowców mniejszościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
The Rights of Minority Interests of Shareholders in the Consolidated Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 655-665, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Konsolidacja sprawozdań finansowych
Accounting, Financial statements, Consolidation of financial statements
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza zasad i metod wyceny udziałów mniejszościowych oraz sposobu prezentacji skutków praw mniejszościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Celem pomocniczym jest wykazanie i ocena rozbieżności w rozwiązaniach polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego w zakresie odnoszącym się do praw mniejszościowych.(fragment tekstu)

Information about minority interests is one of the more important informations presented in the consolidated financial report. The range of this dates is different in the Polish and International Accounting Standards. An indication and evaluation of informations and the kind of there presentation is the main purpose of this paper. The purpose is also analysis of the results of applaing different methods of valuation of minority interests - non-controlling interests - concered with the goodwill on consolidation, presenting in the consolidated financial statement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deloitte, Biuletyn MSSF, wydanie 04/2010, kwiecień 2010.
 2. Hussey R., Bishop M.: Corporate Reports. T.J. Press Ltd., Corwall 1993.
 3. Ignatowski R.: Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
 4. Konsolidacja sprawozdań finansowych, red. H. Buk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 5. Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. Szczecin, 2005.
 6. Strojek M.: Sprawozdawczość finansowa, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Zb. Messner, PWN, Warszawa 2005.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 27.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 3, tłumaczenie: www.mf.gov.pl.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU z 2009 r. Nr 163, poz. 1327.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., DzU Nr 121, poz. 591; tekst jednolity z dnia 2 wrze- śnia 2009 r., DzU Nr 152, poz. 1223.
 12. www.raportroczny.lotos.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu