BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulik-Górecka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdawcze konsekwencje zabezpieczania ryzyka kursu walutowego
The Financial Statement Consequences of Currency Risk Hedging
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 667-678, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Ryzyko kursowe, Instrumenty pochodne
Accounting, Financial statements, Exchange risk, Derivatives
Note
summ.
Abstract
Ryzyko jest nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności gospo-darczej. W przeciwieństwie do niepewności, która oznacza sytuację, kiedy przyszłość pozostaje nieznana, w wypadku ryzyka można określić prawdopodobieństwo wystąpienia wariantów rozwoju sytuacji. Konsekwencją ryzyka jest dążenie do jego oszacowania oraz ograniczenia jego negatywnych skutków poprzez próby zabezpieczenia się przed ryzykiem. Celem artykułu jest przedstawienie skutków sprawozdawczych wykorzystywania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego na tle zasad rachukowości zabezpieczeń.(fragment tekstu)

In the first section of the paper the author has presented the issue of currency risk background the general risk classification. Afterwards, the main instruments of hedging have been described, including derivatives. The currency risk hedges can cause disadvantageous consequences in annual financial statements. In order to prevent such negative influences of derivatives, the hedge accounting rules might be implemented. In the paper there have been presented key issues of hedge accounting, complying with the practical example of accounting record.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Finansowe instrumenty pochodne, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009.
 2. Helin A., Drabikowaska K., Sztuczyńska H.: Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDK Sp. z o.o. Gdańsk 2005.
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007 (MSSF) tom I i II, Wyd. SKwP, Warszawa 2007.
 4. Najlepszy E.: Finanse Międzynarodowe Przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 5. Preuss P., Smoleń R., Koczar D.: Instrumenty pochodne. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i rachunkowość zabezpieczeń, materiały szkoleniowe, marzec 2006, http://www.ey.com.pl
 6. PricewaterhouseCoopers: International Accounting Standard 39 - Achieving hedge accounting in practice, Grudzień 2005.
 7. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
 8. Rozporządzenie MF z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. 2004 nr 149 poz. 1674.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 10. Woźniak P., Seredyński R.: Rachunkowość zabezpieczeń, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
 11. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2009.
 12. Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wyd. Beck, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu