BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych
The Principle of Preparing and Reviev of Interim Financial Reporting by Investment Funds Management Company and Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 679-691, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Fundusze inwestycyjne
Accounting, Financial statements, Investment fund companies, Investment funds
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest omówienie wybranych problemów w zakresie sporządzania i przeglądu ŚSF sporządzanych przez TFI oraz FI. Rozważania podjęto na tle znowelizowanych przepisów krajowych oraz wytycznych MSSF. W opracowaniu omówiono najważniejsze wymagania, a także wskazano różnice w regulacjach, uwzględniając te, które będą miały znaczenie dla TFI, stających się w 2011 r. emitentami papierów wartościowych.(fragment tekstu)

Financial statements preparing by investment funds management company and investment funds serve as an aid in making economic decisions. Financial statements are presented either in the form of an annual report or an interim report. The main aim of an interim financial report is to provide an update to the latest complete annual finan-cial statements. Such a report should focus on new activities, events and circumstances. At the moment financial reporting is governed both by IFRSs, as well as domestic regulations. This article discusses selected issues of interim financial reporting in view of the current Polish regulations and guidelines provided by IFRSs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Interim financial reporting. A guide to IAS 34, Deloitte 2007, www.iasplus.com.
 2. KSRF 1-3, Uchwała KRBR nr 1608/38/2010 z 16 lutego 2010 r. www.kibr.pl.
 3. Prospekt emisyjny IDEA TFI S.A. z dnia 22.12.2010 r.
 4. Rozporządzenie MF z 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium RP, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (DzU nr 209, poz. 1743 ).
 5. Rozporządzenie MF z 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (DzU Nr 45, poz. 364).
 6. Rozporządzenie MF z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (DzU z 2007, Nr 249, poz. 1859).
 7. Rozporządzenie MF z 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych do Komisji Nadzoru Finansowego (DzU Nr 156, poz. 1253).
 8. Rozporządzenie MF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU Nr 33, poz. 259)
 9. Rozporządzenie MF z 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie MF z 19 lutego 2009 r. (DzU Nr 131, poz. 1080).
 10. Rozporządzenie MF z 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie z 18 października 2005 r. (DzU Nr 33, poz. 260)
 11. MSSF, w: Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 (DzUrz. UE L 320).
 12. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)
 13. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).
 14. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU Nr 183, poz. 1538, z poźn. zm.).
 15. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 16. Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (DzU 2009,Nr 152,poz. 1223).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu