BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zakres analiz prowadzonych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw według wybranych standardów
Range of Analysis Carried out in Business Valuation Process According to Selected Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 31-42, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Standardy wycen biznesowych, Analiza ekonomiczna, Wycena przedsiębiorstwa, Taksonomia
Business valuation standards, Economic analysis, Enterprise valuation, Taxonomy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego zróżnicowania standardów wyceny przedsiębiorstw pod względem określonego w ich przepisach minimalnego zakresu analiz, prowadzonych w związku z wyceną przedsiębiorstwa. Przedmiot badań stanowiło osiem standardów wyceny przedsiębiorstwa, stosowanych w różnych krajach świata. W badaniach wykorzystano metody klasyfikacji (taksonomii), będące jedną z odmian wielowymiarowej analizy porównawczej. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie dwóch grup standardów wyceny przedsiębiorstw, w istotny sposób różniących się pod względem określonych w ich przepisach minimalnej liczby i rodzajów obszarów, które należy objąć analizą przy wycenie przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study on diversity of business valuation standards in terms of the minimum range of analyzes that are carried out in business valuation process. The subject of research consists of eight business valuation standards used in different countries. The research used methods of classification (taxonomy). The results indicate the existence of two groups of business valuation standards. Both groups differ significantly in terms of rules defining the minimum number and types of areas of analyses that are carried out in business valuation process.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AES-2 Independent Business Valuation Engagements, 2003, June.
 2. ASA Business Valuation Standards, Herndon, ASA Business Valuation Standards, 2008.
 3. Business Appraisal Standards, The Institute of Business Appraisers, 2001, October 24.
 4. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstw. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Międzynarodowe standardy wyceny 2007. Edycja ósma, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 6. National Association of Certified Valuation Analysts Professional Standards, National Association of Certified Valuation Analysts, 2008, January 1.
 7. Patena W.: W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 8. Pluta W: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
 9. Standard No. 120. Valuation Reports - Scope of Work Standards and Recommendations. The Canadian Institute of Chartered Business Valuator, 2004, June 17.
 10. Statement on Standards for Valuation Services. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset, American Institute of Certified Public Accountants, New York, June 2007.
 11. Szymański P.: Standardy wyceny biznesowej w wybranych krajach - implikacje dla Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 12. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards. The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
 13. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 14. Zarzecki D.:Wartość godziwa a godziwa wartość rynkowa jako standard wartości w wycenie małych firm, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu