BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola ryzyka w budowaniu konkurencyjnej strategii przedsiębiorstwa - prezentacja wyników przeprowadzonego badania
Role of Risk in Building a Competitive Enterprise Strategy - Presentation of Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 43-52, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ryzyko, Strategia przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Enterprise competitiveness, Risk, Corporation strategies, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw nt. wpływu ryzyka na proces tworzenia strategii korporacyjnej. Głównym celem badań była ocena wzajemnych relacji między opracowaniem i realizacją strategii przedsiębiorstwa a zarządzaniem ryzykiem. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech podstawowych obszarach problemowych. Pierwszy obszar dotyczył oceny postrzegania przyszłego ryzyka jako czynnika, który motywuje zarządy przedsiębiorstw do jego uwzględnienia w pracach analitycznych nad opracowaniem i implementacją strategii przedsiębiorstwa. Drugim obszarem badania były zagadnienia integracji strategii przedsiębiorstwa z ryzykiem. Ostatnim obszarem, który zawierała ankieta były zagadnienia oceny podejmowanych działań motywujących do realizacji strategii poprzez wykorzystanie zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

This paper presents relationship between risk and corporate strategy. The primary aim of this paper is to assess how companies account for risks in the strategy building process. The results are presented in three main problem areas. The first area concerns the perception of future risk assessment as a factor which motivates boards of companies to include risks in analytical work on the development and implementation of corporate strategies. Another area of research are the issues of integration of risk and corporate strategy. The last area in the survey is the assessment of actions that motivate the implementation of strategies through the use of risk management. The main conclusion from our study is that Polish companies are in the area of high or very high risk and uncertainty. The approach to building effective and efficient strategies need to be radically changed in relation to practices adopted currently in companies. In our opinion, it requires a different location of risk issues, in particular, increasing the role of strategic risk management. The study shows that the current crisis can be an important factor for reevaluation of thinking about risk in Polish enterprises. Almost 40% of companies surveyed indicated that their companies significantly increased the importance of risk management, and every tenth company acknowledged that the issue of risk became a strategic challenge for them.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Courtney H.G., Kirkland J., Viguerie S.P.: Strategy under uncertainty, "Harvard Business Review" November-December 1997.
  2. Excellence in Risk Management VI, "Strategic Risk Management in Practice", Marsh Inc. 2009.
  3. Kasiewicz S., Lepczyński B.,: The new imperatives in risk management in post-crisis strategies of Polish firms, "Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Finance and Risk", Velky Meder, 29-30 November 2010, University of Economics in Bratislava.
  4. Kasiewicz S., Lepczyński B.: Monitorowanie ryzyka jako narzędzie zarządzania strategicznego, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Szczecin 2011.
  5. Kasiewicz S.: Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse Przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  6. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Kwiecińska M.: Polskim firmom brakuje systemowego zarządzania ryzykiem, [w:] A.J. Slywotzky, J. Drzik, Ryzyko strategiczne, "Harvard Business Review Polska" lipiec-sierpień 2005.
  8. Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii: jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu