BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Józef (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Further Evidence of the Impact of Stock Splits on Trading Liquidity
Wpływ podziału akcji na płynność obrotu - przykład nowojorskiej giełdy papierów wartościowych w okresie 2000-maj 2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 61-70, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Akcje, Indeks giełdowy, Split akcji
Stock market, Shares, Stock market indexes, Stock split
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Tematyka podziału akcji od dawna przyciąga uwagę badaczy akademickich oraz praktyków. Wiele dyskusji toczy się wokół tego często określanego mianem kosmetycznego [zabiegu] zdarzenia, które nie powoduje bezpośrednich konsekwencji w odniesieniu do wyceny spółki. Pomimo swojej prostoty oraz teoretycznie braku przyczyn potencjalnej reakcji podział akcji wywiera wpływ m.in. na płynność obrotu. Autor, analizując podziały akcji przeprowadzone w przedziale czasu 2000- maj 2011 roku przez spółki notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, obserwuje statystycznie istotne (na poziomie 1%) pogorszenie płynności obrotu mierzonej wolumenem. Ponadto, największa amplituda ponadprzeciętnych zmian wolumenu obrotu, tj. w odniesieniu do zmian indeksu giełdowego S&P500, jest notowana podczas dwóch sesji giełdowych wokół daty faktycznego podziału akcji, choć sam fizyczny podział akcji nie stanowi nowej informacji, gdyż jest ona znana z wyprzedzeniem. (abstrakt oryginalny)

Stock splits have attracted the attention of academicians and practitioners for a long time. Many debates revolve around these often called "cosmetic" events that do not bring about any direct valuation implications. In spite of their simplicity and theoretically non-motivation of any potential reaction, this corporate procedure exerts influence inter alia on trading liquidity. Through the assessment of the period between 2000-May 2011 the author examines the behavior of share volume following the stock splits of companies listed on NYSE (New York Stock Exchange) and reports a 1-percent significant deterioration of this proxy of liquidity. Additionally, the greatest amplitude of abnormal change in liquidity is observed during the two trading sessions surrounding the actual stock split, even though there is no new information provided through the physical split of the shares which is known in advance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Conroy R.M., Harris R.S., Benet B.A.: The effects of stock splits on bid-ask spreads, "Journal of Finance" 1990, 45 (4), 1285-1295.
  2. Copeland T.E.: Liquidity changes following stock splits, "Journal of Finance" 1979, 34 (1), 115-141.
  3. Dennis P.: Stock Splits and Liquidity: The Case of the Nasdaq-100 Index Tracking Stock, "Financial Review" 2003, 38 (3), 415-433.
  4. Kadapakkam Palani-Rajan, Krishnamurthy S., Tse Y.: Stock Splits, Broker Promotion, and Decimalization, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2005, 40 (4), 873-895.
  5. Lamoureux C.G., Poon P.: The market reaction to stock splits, "Journal of Finance" 1987, 42 (5), 1347-1370.
  6. Lipson M.L.: Stock Splits, Liquidity and Limit Orders, NYSE Working Paper 99-04, 1999.
  7. Maloney M.T., Mulherin J.H.: The Effect of Splitting on the Ex: A Microstructuure reconciliation, "Financial Management" 1992, 21, 44-59.
  8. Murray D.: Further evidence on the liquidity effects of stock splits and stock dividends, "Journal of Financial Research" 1985, 8, 59-67.
  9. Słoński T., Rudnicki J.: Wpływ podziału akcji na płynność spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia nr 25, 2010, 586, 137-146.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu