BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
Accounting Profession Certification Program as a Response of the Accountants Association in Poland (Skwp) on the Proposals Contained in the Educational Standards of the International Federation of Accountants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 83-92, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowy, Certyfikacja
Accounting, Accountant, Certification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł omawia zasady certyfikacji zawodu księgowego, zaproponowane przez SKwP polegające na wprowadzeniu czterostopniowej gradacji zawodowej. W treści zaprezentowane zostały zasady uzyskiwania poszczególnych stopni, ze szczególnym uwzględnieniem nowego stopnia, jakim jest dyplomowany księgowy. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the rules for the certification of the accountant profession suggested by SKwP, calling for the introduction of the four degree gradation. The content presents the rules for obtaining individual degrees, with special emphasis on the newest level, which is the certified accountant.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Micherda B.: Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC inspiracją nowych zamierzeń edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (samorządu zawodowych księgowych), "Rachunkowość" 2009, nr 11.
  2. Micherda B.: Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, Zeszyty Naukowe UEk nr 816, Kraków 2010.
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU nr 82, poz. 53.
  4. Uchwała 757/201/2010 prezydium Zarządu Głównego SKwP z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy".
  5. Uchwała nr 757/202/ 2010 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego.
  6. www.ifac.org.
  7. Załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu