BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sectoral Fundamental Analysis on the Warsaw Stock Exchange
Sektorowa analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 93-105, rys., tab.
Keyword
Siła fundamentalna, Analiza fundamentalna, Giełda papierów wartościowych, Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźniki finansowe
Fundamental strength, Fundamental analysis, Stock market, Economic indicators, Financial indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano badanie fundamentalnej siły sektorów dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystane zostały wybrane metody analizy fundamentalnej związane z oceną sektorów przez pryzmat wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych z grupy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność zarządzania oraz wskaźniki rynkowe. Dla sektorów występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczono syntetyczny miernik rozwoju TMAI pozwalający zbudować rating sektorów i określić ich atrakcyjność. Oceniono zmiany, jakie występują w latach objętych badaniem. Proponowana procedura umożliwia ocenę poszczególnych sektorów z punktu widzeniach ich atrakcyjności dla inwestorów giełdowych. Oceniono wpływ kondycji badanych sektorów na kondycję gospodarki i kryzysy ostatnich lat. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe dla spółek tworzących poszczególne sektory pochodzące z Notoria Serwis. Badaniami objęto lata 2005-2010. Umożliwiło to śledzenie zmian atrakcyjności poszczególnych sektorów w czasie zarówno w okresie hossy jak i bessy wywołanej kryzysem lat 2007-2009. (abstrakt oryginalny)

The article presents a study of sectoral fundamental strength based on companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The authors employed selected methods of fundamental analysis in connection with sector assessment in view of economic and financial indicators chosen from among the group: liquidity, profitability, company debt, management efficiency and market indicators. For sectors identified at the Warsaw Stock Exchange, the TMAI synthetic measure of development was calculated in order to draw up sector ratings and to define their attractiveness. Then, changes occurring in the time period under study were examined. The proposed procedure allows for the evaluation of individual sectors from the point of view of attractiveness for stock investors. It was also examined how the condition of the sectors studied influences the economy's condition and the recent years' crises. The study made use of economic and financial data, retrieved from Notoria Serwis, regarding companies included in individual sectors. The studies focused on the period from 2005 to 2010. This helped to monitor the change in the attractiveness of particular sectors over time in the periods of both bull market and bear market caused by the 2007-2009 crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu