BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ zastosowania benchmarkingu na realizację funkcji motywacyjnej zarządzania kosztami - : wnioski z badań własnych
Impact of the Use of Benchmarking on Motivational Function in Cost Management - Conclusions Based on The Author's Own Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 127-134, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Benchmarking, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywowanie pracowników
Costs management, Benchmarking, Enterprise management, Motivating employees
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsze opracowanie służy ukazaniu wpływu zastosowania benchmarkingu na realizację funkcji motywacyjnej zarządzania kosztami. Promowanie najlepszych rozwiązań i efektów zarządzania kosztami za pomocą benchmarkingu pozwala rozszerzyć wiedzę zarządzających na temat najlepszych sposobów i możliwości zarządzania kosztami oraz wzorcowych wyników ponoszonych kosztów, stanowiąc jednocześnie stanowi inspirację do podejmowania innowacyjnych działań w kierunku optymalizacji i racjonalizacji kosztów. Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami przyczynia się do tworzenia w jednostkach wzorcowych postaw pracowników, którzy identyfikują swoje zadania z celami optymalizacji i racjonalizacji kosztów i są zaangażowani w proces ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

This article presents the impact of the use of benchmarking on motivational function in cost management. Promoting the best solutions and results of cost management through benchmarking enables managers to extend the knowledge on the best ways and opportunities to manage costs, while providing an inspiration to take innovative steps towards costs rationalizing. The use of benchmarking in cost management contributes to the attitudes of employees, which perceive and perform their tasks in terms of the cost optimization and are involved in the process of continuous improvement.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogan Ch.E., English M.J.: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk: wykorzystuj pomysły najlepszych firm, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
  2. Krzakiewicz K.: Podstawy zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa, Poznań 2006.
  3. Krzakiewicz K.: Organizacja ucząca się i kształtowanie intelektualnej organizacji [w:] Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, red. Krzakiewicz K., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  4. Wroński P.: Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
  5. Ziębicki B.: Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Monografie: Prace Doktorskie nr 6. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007.
  6. Zyznarska-Dworczak B.: Zarządzanie kosztami w świetle realizowanych przez nie funkcji zarządzania, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011/158, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu