BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw usługowych w Polsce
The Development and Functioning of Services Providing Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 209-218, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Usługi, Sektor usług, Analiza danych statystycznych, Przedsiębiorstwo usługowe, Bariery rozwojowe
Services, Services sector, Statistical data analysis, Service enterprise, Development barriers
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ostatnich latach liczba nowo powstałych przedsiębiorstw usługowych wzrasta. Ich rozwój i przetrwanie na rynku jest uzależnione od wielu napotykanych czynników, do których możemy zaliczyć zarówno warunki, w których powstaje firma jak i dostęp do środków finansowych oraz to, czy firma jest w stanie wypracować zysk. Celem artykułu jest ocena rozwoju przedsiębiorstw usługowych w układzie województw w latach 2007-2010. W artykule dokonano analizy danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług, liczby osób pracujących w tym sektorze oraz przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w układzie województw. Zwrócona została także uwaga na rodzaje barier, na które napotykają przedsiębiorstwa w okresie swego funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)

In recent years the number of newly created services providing companies has been rising. Their development and survival on the market depend on many factors, among which we can count both the conditions under which the company is formed and the access to financial resources and whether the company is able to make a profit. The purpose of the article is an evaluation of the development of services providing companies according to voivodeships in years 2007-2010. In the article an analysis of statistical data concerning business entities from the service sector, the numbers of people working in this sector, and of sales revenue of products, goods and materials in voivodeships was made. The article also draws attention to the types of crash barriers, which enterprises are coming across in time of their functioning.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2003.
 2. Filipiak B.: Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2010 oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2010, NBP, kwiecień 2010.
 4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 5. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2010 roku, Informacje bieżące, GUS, Warszawa 2011.
 6. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011.
 7. Rudawska I.: Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009.
 8. Rynek wewnętrzny w 2009 r., GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.
 9. Usługi w Polsce 2008-2010, red. B. Słomińska, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 10. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2009, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2011.
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu