BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych
Effectiveness of Selected Bankruptcy Predicting Models on the Example of the Construction Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 231-238, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Przedsiębiorstwo budowlane, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy, Discriminant analysis, Construction company, Estimation of enterprises financial condition
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań nad skutecznością wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw z branży robót budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków. Wyniki badań wskazały na istnienie modeli, które z powodzeniem mogą być stosowane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on the effectiveness of selected Polish discriminant models to evaluate the risk of bankruptcy construction sector companies. The results identified the models that can successfully be used to assess the financial health of the company.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapliewski L.: Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 47, Wrocław 2009.
 2. Franc-Dąbrowska J., Zbrowska M.: Prognozowanie finansowe dla spółki X - spółka logistyczna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 3. Grice J., Dugan M.: The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Research, Review of Quantitative Finance and Accounting, September 2001.
 4. Sojak S., Stawicki J.: Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 3 (59).
 5. Grzegorzewska E., Runowski H.: Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 95, Zeszyt 3/4, 2008.
 6. Juszczyk S.: Nowe podejście do upadłości lub trwania przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce, [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstw, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 7. Kisielińska A., Waszkowski A.: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, nr 82, Warszawa 2010.
 8. Mączyńska E.: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 9. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 10. Prusak B.: Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością, artykuł prezentowany na I Międzynarodowej konferencji naukowej ENTIME, Gdańsk 2004.
 11. Schumpeter J.A.: Capitalism, Socialism and Democracy, Wydawnictwo Harper, New York 1975.
 12. Stefański A., Sabuhoro A.: Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2006.
 13. Wojtkowiak G.: Pozytywny wymiar upadłości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 48, 2004.
 14. Waszkowski A.: Methods of classification models for enterprises insolvency prediction, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 10(2), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu