BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kitowski Jerzy (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Metodyczne aspekty oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym
Methodological Aspects of Assessing Liquidity in a Static Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 283-293, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Analiza statystyczna, Wskaźniki płynności finansowej, Analiza ekonomiczna
Financial liquidity, Statistical analysis, Liquidity ratios, Economic analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba krytycznego przeglądu krajowej literatury przedmiotu w omawianym zakresie, a także próba unifikacji terminologicznej oraz założeń metodycznych analizy płynności finansowej. Wykazano liczne przypadki uproszczeń metodycznych oraz niekonsekwencji definicyjnych, terminologicznych, klasyfikacyjnych i interpretacyjnych wskaźników płynności finansowej. Krytycznie odniesiono się do powszechnie występującego przeceniania znaczenia zalecanych optymalnych progów kształtowania się badanych wskaźników, z pominięciem kryterium ich zróżnicowania branżowego.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to critically review the national literature on the subject concerning this area. It is also an attempt to unify the terminology and methodological assumptions of the liquidity analysis. It has shown numerous methodological simplifications and inconsistencies in terms of definitions, terminology, classification and interpretation of liquidity indicators. The author has made a critical reference to the commonly occurring overestimation of the importance of the recommended optimal thresholds for the formation of the examined indicators, without taking into account their branch differences criterion.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004.
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, red. M. Hamrol, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 3. Antonowicz P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 4. Appenzeller D., Szarzec K.: Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
 5. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 6. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
 7. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 9. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.
 11. Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 12. Gemra S.: Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstw transportowych, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 13. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 14. Kobiałka A.: Płynność finansowa w długim okresie i czynniki ją determinujące - studium przypadku, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 158, Wrocław 2011.
 15. Koc S., Borkowska M., Karczykowski A.: Sprawozdawczość finansowa bez tajemnic. Zasady sporządzania i metody analizy. Finans-Servis, Warszawa 1999.
 16. Kowalak R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 17. Kowalak R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 18. Krajewski M.: Ocena rentowności przedsiębiorstw w aspekcie płynności finansowej, [w:] Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 98, Wrocław 2010.
 19. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 20. Michalski G.: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 21. Nita B.: Syntetyczny wskaźnik płynności finansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, [w:] Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wrocław 2011.
 22. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 23. Nowak M.: Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego - poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE. Poznań 2002.
 24. Nowak M.: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 25. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 26. Ostaszewski J.: Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 27. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 28. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 29. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 30. Soliwoda M.: Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 158, Wrocław 2011.
 31. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 32. Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 33. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E.: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 88, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu