BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarczyk Sebastian (Politechnika Łódzka)
Title
The restructuring process of enterprises
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 137-146, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa, Reengineering
Corporation strategies, Restructuring of enterprises, Management of corporate restructuring, Reengineering
Note
streszcz., summ..
Abstract
W dzisiejszym świecie, gwałtownie rosnącej roli o wiedzy w gospodarce, istnieje potrzeba nowych efektywnych metod i skutecznych narzędzi dla nowocześnie zarządzanej organizacji. Są nimi: informacja i wiedza. W rzeczywistości, jednym z najważniejszych kryteriów oceny skuteczności zdolności firm do bycia elastycznymi i szybkiego reagowania na zmiany, jest ich zdolność do uzyskania i przetwarzania różnych informacji, pochodzących zarówno ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Metodyka wykorzystana w artykule skupia się na strategii firm. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania strategii i jej części składowych, rodzajów i postaci. Prowadzi to do opisania procesu restrukturyzacji, odpowiadając, dlaczego zmiany są konieczne, jak są one wykonane/wprowadzane, i jak należy przygotować i wdrożyć plan reorganizacji. W artykule zaprezentowany jest także teoretyczny punktu widzenia polskich badaczy. (abstrakt oryginalny)

In today's world with the rapidly increasing role of a knowledge of economy, there is a need for new and effective methods of management. The tools for a modern organization are information and knowledge. In fact, one of the most important criteria for assessing the effectiveness of ability in companies is to become flexible and react to changes quickly in their ability to gain and process a variety of information, derived from both internal and external sources. The methodology presented in this paper will focus on a strategy for companies that begins with defining a strategy, creating its components, types and formulation. This leads to describing a restructuring process answering why changes are necessary, how they are made/introduced, and how to prepare and implement a reorganization plan. In the article a theoretical point of view of the Polish researchers is presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielski M.: Organizacje - istota, struktury, proces, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997.
  2. Durlik I.: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji pro cesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 2002.
  3. Kaczmarek B., Sikorski Cz.: Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1996.
  4. Mikołajczyk Z.:Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  5. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Starbryła A.: Zarządzanie rozwojem firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
  7. Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwam, szanse i ograniczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  8. Tharp T.: Creativity Step by Step, Harvard Business Review, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu