BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy struktury kapitału
Use of Cash Flow Statement for the Analysis of Capital Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 305-316, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Źródła finansowania, Teoria wyboru
Enterprises financial management, Cash flows, Source of financing, Choice theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych do weryfikacji dynamicznej teorii wyboru oraz teorii hierarchii źródeł finansowania. Przedstawiono zakres niezbędnych danych i określono ich znaczenie dla wyjaśnienia zachowań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania struktury kapitału. Wskazano na ograniczenia w zakresie wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych do analizy struktury źródeł finansowania w Polsce: relatywnie małą liczbę przedsiębiorstw zobowiązanych do jego sporządzania oraz zbyt małą szczegółowość pozycji w nim zawartych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the possibility of using the cash flow statement for testing the dynamic trade-off theory and the pecking order theory. The range of necessary data and their importance in explaining the behavior of companies in terms of capital structure creation was presented. It was pointed to the limitations in the implementation of the cash flow statement to analyze the capital structure of enterprises in Poland: relatively small number of companies obliged for its preparation and too little detail was contained therein.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker M., Wurgler J.: Market Timing and Capital Structure, "Journal of Finance" 2002, Vol. 57.
 2. Byoun S.: How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures toward Targets?, "The Journal of Finance" 2008, Vol. 63.
 3. Fama E., French H.: Financing Decisions: Who Issues Stock, "Journal of Financial Economics" 2005, Vol. 76.
 4. Faulkender M., Flannery M., Watson Hankins K., Smith J.: Cash Flows and Leverage Adjustments, "Journal of Financial Economics" 2012, Vol. 103.
 5. Fisher E., Heinkel R., Zechner J.: Dynamic capital structure choice: theory and tests, "The Journal of Finance" 1989, Vol. 44.
 6. Flannery M., Watson Hankins K.: A Theory of Capital Structure Adjustment Speed, 2007, http:// www.fma.org/Orlando/Papers/capstr_adj_paper.pdf.
 7. Frank M., Goyal V.: Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?, "Financial Management" 2009, Vol. 38.
 8. Frank M., Goyal V.: Testing the pecking order theory of capital structure, "Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 67.
 9. Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2009.
 10. Gajdka J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 11. Kubiak J.: Utility of Pecking Order Theory in Explaining SME Capital Structure, [w:] Modern Managerial Finance. New Trends and Areas, red. W. Frąckowiak, C. Kochalski, Poznań University of Economics Press, Poznań 2010.
 12. Leary M., Roberts M.: Do Firms Rebalance Their Capital Structures?, "The Journal of Finance" 2005, Vol. 60.
 13. Myers S.: The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, Vol. 39.
 14. Shyam-Sunder L., Myers S.: Testing static tradeoff against pecking order models of capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, Vol. 51.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu