BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Usługi outsourcingowe realizowane w polskich przedsiębiorstwach
Outsourcing Services Implemented in Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 317-325, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność przedsiębiorstwa, Usługi, Outsourcing
Enterprise management, Enterprise effectiveness, Services, Outsourcing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Outsourcing jest jednym ze sposobów poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odbywa się między innymi poprzez delegowanie określonych funkcji zewnętrznym wyspecjalizowanym firmom. Oferta dostępnych usług outsourcingowych w Polsce jest bardzo szeroka, a poziom ich wykorzystania jest zróżnicowany. W artykule przedstawiono rodzaje usług outsourcingowych realizowanych w polskich przedsiębiorstwach. Omówiono kryteria decydujące o wyborze firmy outsourcingowej oraz wskazano na przyczyny, które determinują powierzenie zewnętrznym firmom określonych funkcji przedsiębiorstwa. Materiał badawczy stanowią dane z Ogólnopolskiego Raportu nt. rynku outsourcingu w Polsce, przeprowadzonego wśród 400 przedsiębiorstw w 2011 roku. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is one of the ways of improving the efficiency of an enterprise. It's held, inter alia, by delegating certain functions to specialized, outside firms. The range of outsourcing services available in Poland is very broad and the level of use varies. The article presents the types of outsourcing services performed in Polish enterprises. It discusses the criteria for choosing an outsourcing company and identifies the causes that determine the assignment of specific functions to outside companies. The research material is comprised of data from the National Report on the outsourcing market in Poland, carried out among 400 companies in 2011.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chądzyński M.: Outsourcing - rola i perspektywy rozwoju, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
  2. Czudec W.: Outsourcing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Narzędzie ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, red. M.J. Król, M. Woźniak, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
  3. Gay L.Ch., Essinger J.: Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Kłos M.: Outsourcing w Polskich Przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. Lendzion J.P., Srankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  6. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C.: Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
  7. Reed A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wyd. Petit, Warszawa 2002.
  8. Rynek Outsourcingu w Polsce w 2011. Analizy, wnioski, komentarze, Wyd. FORUM Press Sp. zo.o, Poznań 2012.
  9. Trocki M.: Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
  10. Zieniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu