BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nastarowicz Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zmiana modelu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach działających w Polsce
Changing the Model of Debt Management in Companies Operating in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 339-350, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie długiem, Wierzytelności, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Należności
Debt management, Liability, Enterprises financial management, Receivables
Note
streszcz., summ..
Abstract
Właściwe zarządzanie wierzytelnościami jest obecnie istotnym elementem życia gospodarczego. Rola zarządzania wierzytelnościami wzrosła zwłaszcza po pojawieniu się skutków ostatniego kryzysu finansowego. Istotą zarządzania wierzytelnościami jest zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów. Proces zarządzania wierzytelnościami zaczyna się nie od momentu wystawienia pierwszej faktury, ale już w momencie nawiązywania kontaktu z potencjalnym klientem. Dobrze przygotowany proces obsługi wierzytelności powinien być osadzony w czasie w taki sposób, by obejmował wszystkie etapy życia wierzytelności. Poprawny podział cyklu życia wierzytelności uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Celem referatu jest przedstawienie zmian jakie zaszły w podejściu do zarządzania wierzytelnościami na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. (abstrakt oryginalny)

Proper debt management is now an essential element of economic life. The role of debt management increased after the recent financial crisis. The essence of debt management is the prevention of overdue debts and to minimize losses arising from credit of customers. The process of debt management starts not from the first invoice, but from the moment of making contact with a potential client. A well-structured process for handling claims must be spread out over time in such a way as to cover all stages of debt life. The correct division of the life cycle of the claim includes specific activities of the company. The purpose of this paper is to present the changes that have occurred in the approach to debt management over the last several years.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bełdowski J., Ciżkowicz M., Sześciło D.: Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2010.
 2. Cichy J.: Funkcjonowanie i rozwój rynku windykacji w Polsce, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
 3. Customer Experience w Consumer Finance, PWC, Warszawa 12.2010.
 4. Czapeczko D.: Zasadnicze zmiany na rynku wierzytelności, "Gazeta Finansowa" z 16.06.2007
 5. r. Finansowanie rynku konsumenckiego: Raj utracony, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 1.
 6. Goj J.: Narzędzia pomiaru i analizy ryzyka kredytowego, "Bank" 2010, nr 9.
 7. http://www.coface.pl.
 8. http://www.e-prawnik.pl.
 9. http://www.kruksa.pl.
 10. http://www.mg.gov.pl.
 11. http://www.vp.net.pl.
 12. InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, 02/2011.
 13. Kompleksowy Raport o Długach, Krajowy Rejestr Długów, 9.03.2011.
 14. Konopka T.: Badanie wiarygodności kontrahenta, [w:] Jak odzyskiwać długi - rewindykacja, red. D. Skuza i in., Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2003.
 15. Kowalski R.: Opodatkowanie. Obrót wierzytelnościami. Windykacja 2007, Unimex, Wrocław 2007.
 16. Małek M.: Pomiędzy teorią a praktyką, "Bank" 2010, nr 11.
 17. Pawłowski K.: Nie spisuj długu na straty, "CFO Magazyn Finansistów" 2005, nr 7.
 18. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, IBnGR, Warszawa 2010.
 19. Starkowski M.T.: Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Zarządzanie wierzytelnościami nie znaczy tylko je ściągać, "Bank" 2009, nr 9.
 20. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU nr 30, poz. 210, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, DzU nr 139, poz. 1569, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, DzU nr 122, poz. 1314.
 24. Wieczorkiewicz R.: Lepiej zapobiegać niż leczyć, "Rynek Spożywczy" 2009, nr 11.
 25. Więcław E.: Dłużników szybko przybywa na rynku, "Parkiet" z 23.07.2010 r.
 26. Wójcik A., Tarczyński T.: Jak samodzielnie egzekwować należności?, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2002.
 27. Wyżnikiewicz B.: Rynek wierzytelności w Polsce, kluczowe tezy raportu, IBnGR, Warszawa listopad 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu