BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Umorzenie udziałów jako instrument optymalizacji struktury kapitałowej - praktyczne aspekty
Redemption of Shares as a Tool of Optimization of Capital Structure - Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 351-358, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Optymalizacja, Spółki kapitałowe, Umorzenie udziałów
Financial management, Company capital structure, Optimalization, Capital company, Redemption of shares
Note
streszcz., summ..
Company
Z.Ch. "Police" SA
Abstract
W artykule przedstawione zostały praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji struktury kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Transtech" Sp. z o.o., działającego w ramach grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" SA. Przedstawione w artykule argumenty wskazują na ekonomiczne uzasadnienie realizacji koncepcji, z jednoczesnym podkreśleniem złożoności realizacji procesu. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the practical applicability of the concept of redemption of shares as a means of optimizing the capital structure. Arguments presented in this article point to the economic justification for the implementation of the concept, and highlight the complexity of the process. This article presents an example of the issue of redemption of shares, while decreasing the share capital, as a tool to optimize the capital structure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Piszcz M., Lis M.: Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych spółek z wyłącznym udziałem Z.Ch. "Police" SA, Poznań 2004.
  2. Rzempała A., Rzempała J.: Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Szczecin 2011.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 02.76.694.
  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.
  5. Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 00.54.654.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu