BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Rynek obligacji korporacyjnych jako alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Corporate Bonds Market as an Alternative Source of Financing in Polish Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 425-434, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kredyt, Obligacje korporacyjne, Instrumenty dłużne
Enterprise finance, Source of financing, Credit, Corporate bonds, Debt instrument
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój gospodarczy warunkowany jest rozwojem przedsiębiorstw. Dla rozwoju przedsiębiorstw niezbędny jest dopływ kapitału. W okresie kryzysu finansowego w latach 2008-2009 nastąpiło ograniczenie w dostępie przedsiębiorstw do kredytów. Powodem tego stanu rzeczy był brak zaufania banków do przedsiębiorstw i awersja do podejmowania nadmiernego ryzyka. W tej sytuacji przedsiębiorstwa rozpoczęły poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Ciekawym źródłem finansowania przedsiębiorstw mogą być obligacje korporacyjne. Celem artykułu jest ocena wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa obligacji korporacyjnych i wskazanie perspektyw rozwoju rynku tych instrumentów w przyszłości. Polski rynek obligacji korporacyjnych pod koniec 2011 roku jest wciąż w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że obligacje korporacyjne w przyszłości mogą okazać się znaczącym źródłem finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych w kolejnych latach jest wysoce prawdopodobny. Rozwojowi temu sprzyjają regulacje prawne zgodne z dyrektywami unijnymi, właściwy nadzór finansowy oraz dobrze przygotowana kadra specjalistów z tego zakresu. Te cechy będą wspomagać rozwój alternatywnych form finansowania polskich przedsiębiorstw, co zwiększy dywersyfikację źródeł finansowania i wesprze rozwój gospodarczy po okresie destabilizacji światowej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Economic development is conditioned by the development of enterprises. It is needed to supply capital for business development. There were difficulties in corporate credit access during the financial crisis in 2008-2009. The problem was the banks' lack of confidence in companies and excessive risk taking aversion. Companies began searching for alternative sources of financing its activities. An interesting source of financing for enterprises are corporate bonds. This article aims to evaluate the Polish companies' corporate bonds use and identify these instruments market development perspectives in the future. Polish corporate bond market was still in a very early stage of development in 2011. Research hypothesis is that corporate bonds will be a significant source of funding for companies in Poland in the future. The corporate bond market development in the coming years is highly probable in Poland. There are proper regulations, appropriate supervision and well-prepared specialists in this field. These features will support the development of alternative forms of financing of Polish enterprises which in consequence will increase the sources of funding diversification and support economic growth after a period of global economic instability. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny CATALYST 2009, www.gpwcatalyst.pl.
 2. Biuletyn Statystyczny CATALYST 2010, www.gpwcatalyst.pl.
 3. Biuletyn Statystyczny CATALYST 2011, www.gpwcatalyst.pl.
 4. Czerwiński M.: Catalyst, czyli kolejny etap transformacji polskiego rynku nie skarbowych papierów dłużnych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Szczecin 2010.
 5. Obligacje korporacyjne na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2011.
 6. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01, NBP, Warszawa 2011.
 7. Polish Non-Government Debt Market: Q3 2011 Summary, Fitch Polska, www.fitchpolska.com.pl.
 8. Polish Non-Government Debt Market: Q3 2011 Summary, Fitch Polska.
 9. Polish Non-Government Debt Market: Q4 2010 and the year 2010, Fitch Polska, www.fitchpolska. com.pl.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku, NBP, Warszawa, listopad 2011.
 11. Securities Industry and Financial Markets Association, www.sifma.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu