BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński), Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Obligacje banków spółdzielczych na rynku Catalyst
Cooperative Bank Bonds on the Catalyst Bond Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 479-487, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek Catalyst, Bankowość, Banki spółdzielcze, Rynek równoległy, Obligacje
Catalyst market, Banking, Cooperative banks, Parallel market, Bonds
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Artykułu porusza problematykę wykorzystania obligacji w aspekcie wzrostu funduszy własnych podmiotów sektora bankowości spółdzielczej. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na omówieniu cech charakteryzujących obligacje spółdzielcze oraz omówiono warunki funkcjonowania obligacji spółdzielczych w strukturach rynku Catalyst. Analizę zagadnienia wzbogacono o prezentację dotychczasowych doświadczeń w sferze rynku spółdzielczych papierów dłużnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the use of bonds as an instrument of own funds growth in cooperative banking sector entities. The first part of the paper focuses on the characteristics of cooperative bonds and discusses conditions of issuing cooperative bonds on the bond market Catalyst. The analysis is expanded by including the experience in the field of the cooperative market debt securities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gontarek I., Dorosz A.: Obligacje spółdzielcze na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2011.
 2. Instrumenty dłużne w gospodarce, red. D. Czechowska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 4. Kropiwnicki J.: Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., Warszawa 2010.
 5. Mojak J.: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 6. Nawrot W.: Rynek kapitałowy i jego rozwój, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Pruski J.: Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa 2011 (www.bgf.pl).
 8. Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 314/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. KNF 2010, nr 1, poz. 1.
 9. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 10. Współczesna bankowość spółdzielcza, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 11. www.dmbps.pl.
 12. www.gpwcatalyst.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu