BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ zakresu ujawnień na identyfikację ryzyka kredytowego inwestycji w obligacje korporacyjne
Influence of Exposure Range on Credit Risk Identification in Corporate Bonds Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 511-526, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Obligacje korporacyjne, Ryzyko kredytowe, Emisja obligacji
Financial investment, Corporate bonds, Credit risk, Bonds issuing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestycja w obligacje korporacyjne związana jest z licznymi rodzajami ryzyka. Część z nich dotyczy całego rynku, a ocena jest niezależna od kondycji emitenta. Różne jest za to ryzyko kredytowe, związane z ryzkiem opóźnień wypłaty odsetek oraz spłaty kapitału. Ocena zakresu ujawnień informacji przez emitentów jest pomocna przy identyfikacji tego ryzyka. Zakres ujawnień dotyczy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale także jego strategii, opisu ryzyk czy rynku i wielu innych czynników. Wpływ mają także cel emisji oraz jej zabezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

Investment in corporation bonds is associated with numerous risks. Some of them concern the whole market, and their estimation does not depend on issuer's condition. The credit risk related to interest payout and repayment delay is different. Evaluation of issuers' information exposure range helps to identify that risk. Exposure range concerns company's financial situation, but also its strategy, description of risks or market and many more factors. The aim of issuance and its financial security also have influence. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk A.: Finansowanie działalności gospodarczej, [w:] Vademecum dyrektora finansowego, red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa 2010.
  2. Antkiewicz S.: Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych, [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
  3. Biuletyn statystyczny CATALYST 2011, www.gpwcatalyst.pl.
  4. Galbarczyk T.A.: Rola emisji obligacji w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Szczecin 2010.
  5. Gołębiewski G., Szczepankowski P.: Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
  6. Ostrowska K., Adamczyk C.: Modne papiery dłużne, "Rzeczpospolita" z 20.07.2011 r.
  7. Pawłowska A., Pawłowski M.: Rynek Catalyst z perspektywy emitentów korporacyjnych, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  8. Przewodnik dla inwestorów - Obligacje na rynku Catalyst, GPW w Warszawie SA, Warszawa 2011.
  9. Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst, GPW w Warszawie, Warszawa 2011, Rozdział 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  10. www.fitchpolska.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu