BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Uczelnia Vistula w Warszawie), Stanisławski Miłosz (Uczelnia Vistula w Warszawie)
Title
Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansów publicznych w Polsce
Threats to the Security of the Public Financial System in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 551-562, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
System podatkowy, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Tax system, Public finance, Budget deficit, Public debt
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przeprowadzone w pierwszej połowie lat 90. XX w. reformy podatkowe i późniejsze modyfikacje przepisów podatkowych dostosowały polski system fiskalny do wymogów gospodarki rynkowej, mimo to przez cały okres transformacji ustrojowej dochody budżetowe rosły zbyt wolno w stosunku do wydatków. Permanentne strukturalne deficyty sektora general government powiększały dług publiczny i koszty jego obsługi. W 2009 r. relacja deficytu budżetu państwa do polskiego PKB była tak wysoka, że wymagała nadzwyczajnych środków zaradczych. Rokowania na przyszłość nie mogą być zbyt optymistyczne, gdyż rządowy program konsolidacji finansów publicznych ogranicza popyt krajowy. Grozi to spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Polsce, a tym samym utrudni równoważenie budżetu państwa w średniej i dłuższej perspektywie. (abstrakt oryginalny)

In the early 90's of the 20th century tax reforms, and the subsequent modifications of the tax provisions, have been conducted in Poland in order to adapt fiscal system policy to the requirements of market economy. During the transition period the budget revenues grew too slowly in relation to expenditure. Permanent structural deficit of the general government sector caused the increase of public debt and its operating costs. In 2009 the relation between state budget deficit and GDP was so high that it required taking extraordinary measures. The forecast can't be too optimistic, because the implementation of government's fiscal consolidation program has reduced domestic demand. This may cause a slowdown of economic growth in Poland, and thus it may be more difficult to balance the state budget in the medium and longer time frame. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G., Stanisławski M.: Redukcja deficytu FUS szansą naprawy finansów publicznych w Polsce, referat na XIII konferencję z cyklu: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012 r. (w druku).
 2. Babczuk A.: Polityczny cykl budżetowy w polskich gminach, [w:] V Forum Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 3. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 4. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 5. Mordzak M., Wójcikowski R.: Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, red. A.T. Szablewski, I. Wojciechowska-Toruńska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 6. Moździeż A.: Planowanie dochodów budżetowych, [w:] Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 7. Obwieszczenie Prezesa GUS z 25 czerwca 2010 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r. MP nr 46 poz. 644.
 8. OECD, Przegląd gospodarczy. Polska 1994, CCET, Warszawa 1994.
 9. Owsiak S.: Polityka finansowa państwa warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] V Forum Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 10. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1993-2011, GUS, Warszawa.
 11. Rosiński R.: Klin podatkowy w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] V Forum Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 12. Turnowiecki W.: Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2008.
 13. Ustawa budżetowa na rok 2012. Uzasadnienie. Tom I, Warszawa 2011.
 14. Ustawa z 12 marca 1994 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593).
 15. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU 2003, nr 153 poz. 1505 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (DzU nr 092, poz. 726).
 18. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (DzU 2004, nr 8, poz. 65 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (DzU 1998, nr 64, poz. 414).
 20. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 21. Żyżyński J.: Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu i poszukiwanie drogi naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu