BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formy wspierania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego przez sektor publiczny
Forms of Public Sector Support for the Public-Private Partnerships
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 563-570, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Sektor prywatny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Interwencjonizm państwa
Public sector, Private sector, Public-Private Partnerships (PPP), Government intervention
Note
streszcz., summ..
Abstract
Projekty PPP są dla obu zainteresowanych stron (sektora publicznego i sektora prywatnego) bardziej skomplikowane pod względem organizacyjnym i finansowym. Dla sektora prywatnego działanie na styku z sektorem publicznym w wysoce niepewnym otoczeniu w wielu wypadkach jest mało atrakcyjne, chyba że jest powodowane partykularnymi celami. Dla przyciągnięcia sektora prywatnego władze publiczne mogą stosować instrumenty zachęcające partnerów prywatnych do angażowania się w projekty PPP. Celem opracowania jest wskazanie potencjalnych sposobów motywowania partnerów prywatnych przez sektor publiczny przy realizacji projektów PPP.(abstrakt oryginalny)

PPP projects are more complicated in terms of their organization and funding for both public and private sector. For private partner, activity in a highly uncertain environment alongside the public sector is not very attractive, unless it is caused by particular goals. To attract private sector, public bodies can use some stimulating tools to encourage private partners to PPP arrangements. The aim of the paper is to indicate potential ways of stimulating private partners by public sector to PPP projects.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K.: Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
  2. Estache A, Strong J.: The Rise, the Fall, and... the Emerging recovery of Project Finance in Transport, World Bank Working Papers 2000, No. 2387.
  3. Infrastructure to 2030, OECD, Paris 2007.
  4. Skucha M., Markiewicz R.: Możliwości łączenia środków prywatnych ze środkami publicznymi w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami, Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (18), 2012.
  5. Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r., DzU 2011, nr 45, poz. 236.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2010, nr 234, poz. 1536.
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 119, poz. 100.
  8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU nr 19, poz. 101.
  9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13.
  10. Returns under spotlight, www.infrastructureinvestor.com (1.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu