BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Ewolucja metod zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Evolution of Management Methods in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 595-606, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie publiczne, Kontrola wewnętrzna, Ustawa o finansach publicznych
Public finance, Local government finance, Public governance, Internal control, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku wprowadziła zmiany w zakresie gospodarki finansowej. W artykule zaprezentowano przede wszystkim te, które w sposób istotny wpłyną na procesy zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego. Charakter tych zmian, w szczególności w zakresie elementów i standardów kontroli zarządczej, może być dla wielu jednostek samorządu terytorialnego dużym wyzwaniem w zakresie zarządzania zadaniami publicznymi, sposobami i metodami stosowanymi w zakresie alokacji środków publicznych. Pokazanie, jak głębokich to zmian wymaga i jaki będzie ich zakres, to główny cel niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The new Public Finance Act, which entered into force on 1 January 2010, has introduced changes in the financial economy. The paper presents mainly the ones that have a significant impact on the management processes in local government units. The nature of these changes, particularly in regard to the elements and standards of management control, can present a challenge - in managing the public tasks and means and methods used in the allocation of public funds - for many local governments. Finding out how profound the required changes are and what their scope will be is the main goal of this study.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak B., Dylewski M.: Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
 2. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 43, poz. 247.
 4. Salachna J.M.: Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 5. Szczubiał M.: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 wraz ze zm.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzająca ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241 wraz ze zm.
 8. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 215, poz. 1664.
 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 240, poz. 1429.
 10. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003
 11. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 12. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu