BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
Development of the Public-Private Partnership Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 639-648, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje budowlane
Public-Private Partnerships (PPP), Construction investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
W lutym 2010 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwsza to ustawa z grudnia 2009 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, druga ze stycznia 2010 roku o koncesji na roboty budowlane i usługi. Przyjęte nowe rozwiązania miały na celu stworzenie przyjaznych warunków dla podmiotów publicznych i prywatnych do nawiązywania trwałej, długookresowej współpracy. Okres dwóch lat obowiązywania ustaw należy uznać za pozytywny. Na rynku pojawiło się przeszło 100 projektów podmiotów publicznych dotyczących różnych zadań publicznych. Projekty planowano realizować we współpracy z prywatnymi podmiotami. Przeprowadzone postępowania doprowadziły do zawarcia pierwszych umów co powinno korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój rynku. W opracowaniu scharakteryzowano działania podmiotów publicznych w zakresie partnerstwa w latach 2009-2011 i przedstawiono wykaz pierwszych zawartych umów o PPP. (abstrakt oryginalny)

In February 2010, two new laws regulating public-private partnership (PPP) became effective in Poland. The first of them is the public-private partnership act of December 2009, and the other one, of January 2010, applies to concessions for construction works and services. They were passed in order to create friendly environment, enabling public and private entities to enter into sustainable, long-standing cooperation. The two years of their being in force should be evaluated positively. Public entities have undertaken over 100 projects concerning the execution of various public tasks. The projects were developed for implementation in cooperation with private partners. Following the fulfillment of the required procedures, the first contracts were signed, which promises further development of the market. The article characterizes partnership-oriented activities that public entities undertook from 2009 to 2011 and presents a list of first PPP contracts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak R.: Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym, Infor Ekspert, Warszawa 2011.
  2. Przyszłość partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w świetle obecnego prawa, Centrum PPP, Sopot, maj 2011.
  3. Raport samorządowy PPP, "Forum PPP" 2011, nr 2.
  4. Rynek PPP w Polsce, Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w pierwszej połowie 2011 r., Warszawa, lipiec 2011.
  5. Rynek PPP w Polsce, Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w 2010 r., Warszawa, styczeń 2010.
  6. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 2005, 169, poz. 1420.
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi, DzU 2009, nr 19, poz. 101 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2011, nr 87, poz. 484.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu