BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Support of Research, Development and Innovation in the Regional Operational Programs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 661-668, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pomoc publiczna, Programy pomocowe UE, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Samorząd terytorialny, Regionalny Program Operacyjny, Polityka badawczo-rozwojowa
Public aid, EU assistance programs, Knowledge-based economy, Local government, Regional Operational Programme (ROP), R&D policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pomoc publiczną można zasadniczo potraktować jako planowe, zorganizowane i prawnie uregulowane wsparcie, które w uzasadnionych przypadkach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Przedsiębiorca może, w zależności od rodzaju pomocy, przeznaczyć wsparcie publiczne na m.in. inwestycje, szkolenia, lub restrukturyzację działalności. Artykuł porusza ważniejsze kwestie związane z pomocą publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, w szczególności wskazuje na skalę i zasięg wsparcia w odniesieniu do zapisów strategii Europa 2020. Głównym zadaniem analitycznym jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. (abstrakt oryginalny)

Public aid can be generally treated as a planned, organized and legally regulated support that in justified cases boost the growth of competition among companies and strengthen their position in the common market. A businessman can - depending on the kind of support - allocate the public aid for e.g. investments, training or restructuring of the business. The article concerns the most important questions connected with the public aid that appears in operational programs, especially pointing out on the scale and scope of the support in connection with the Europe 2020 strategy. The main analytical task is the indication on the significance of the state aid as an instrument of local authorities influence on the economic development founded on knowledge and innovation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commission Staff Working Document Facts and figures on State aid in the Member States Accompanying the Report From The Commission State Aid Scoreboard, Autumn 2010 Update.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
  3. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2007.
  4. Komunikat "Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji", COM(2010) 546 wersja ostateczna.
  5. Komunikat "Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji" KOM(2010) 614.
  6. Łaszewski P.: Pomoc regionalna dla przedsiębiorców w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Economicus 2008.
  7. Raport Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 do 31 stycznia 2012 r.
  8. Roczne sprawozdanie gospodarcze, Załącznik 1 Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii "Europa 2020", COM(2011) 11 wersja ostateczna/2.
  9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
  10. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu