BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zakres wykorzystania rachunku kosztów działań w sektorze finansów publicznych
The Range of Using Activity Based Costing in Performance Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 669-679, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zarządzanie publiczne, Budżet zadaniowy, Finanse publiczne
Activity Based Costing (ABC), Public governance, Task budget, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie rachunku kosztów działań (ABC) jako narzędzia, które możemy wykorzystać w kalkulacji kosztów zadań w budżecie zadaniowym. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję Nowego Publicznego Zarządzania (New Public Management) - jej wady i zalety. W dalszej części omówiono koncepcję budżetu zadaniowego i rachunku kosztów działań. Ostatnia część artykułu przedstawia możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w kalkulacji kosztów zadań w budżecie zadaniowym. (abstrakt oryginalny)

The main task of this article is showing activity based costing (ABC) as tools which we can use in calculation of costs in performance budgeting. In the first part of this article the conception of New Public Management - advantages and disadvantages - is discussed. The second part of this article presents issue of performance budgeting and activity based costing. The conclusion includes the possibility of using Activity Based Costing in calculation costs of tasks in performance budgeting.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski S.: Rachunek kosztów działań oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
 2. Budżet władz lokalnych, red. Owsiak S., PWE, Warszawa 2002.
 3. Budżet zadaniowy e-szkolenie dla Grupy Operacyjnej, www.mf.gov.pl.
 4. Chea A.C.: Activity-Based Costing System in the Service Sector: A Strategic Approach for Enhancing Managerial Decision Making and Competitiveness, "International Journal of Business and Management" 2011, Vol. 6, No. 11.
 5. Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 6. Filipiak B.: Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium SA, Warszawa 2011.
 7. Filipiak B.: Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 8. Lacina K.: Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of "Government" to the Concept of "Governance", Economic Studies & Analyses / Acta VSFS, December, 2011.
 9. Mongkol K.: The critical review of New Public Management Model and its Criticism, "Research Journal of Business Management" 5 (1): 35-43, 2011.
 10. Nowak E., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 11. Owsiak S., Stabryła-Chudzio K.: Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych, [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 12. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861.
 14. Sobańska I.: Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce, Zeszyty teoretyczne rachunkowości, nr 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 15. Szołno-Koguc J.: Nowoczesne instrumenty efektywnego zarządzania finansami gminy, [w:] Samorząd terytorialny: dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 16. Szychta A.: Kalkulacja uwzględniająca koszty działań, [w:] Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, red. A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Łódź 2001.
 17. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU nr 157 poz. 1240.
 18. Zysnarska A.: Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu