BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena organizacji i funkcjonowania jednostek budżetowych w podsektorze samorządowym
Assessment of Organization and Operation of Budgetary Entities in the Local Government Subsector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 681-688, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Budżet samorządu terytorialnego, Przekształcenia własnościowe, Samorząd terytorialny
Public finance sector, Public finance, Local budget, Ownership transformations, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Samorządowa gospodarka budżetowa jest prowadzona za pomocą zróżnicowanych form organizacyjno-prawnych. Wybór tych form stanowi ważny element prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarki finansowej, przesądza bowiem w znacznej mierze o jej racjonalności i efektywności. Nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 roku wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych, w tym także form organizacyjnych jednostek tego sektora. Artykuł omawia zasady funkcjonowania oraz obejmuje charakterystykę procesu przekształceń własnościowych jednostek budżetowych w podsektorze samorządowym. (abstrakt oryginalny)

Budgetary management in local governments is implemented by means of a variety of organizational and legal forms. Choice of these forms is an important element of financial management carried out by local government units as it largely determines its rationality and effectiveness. The Act of 2009 on Public Finance has introduced many changes in the public finance sector in Poland. These changes involve, among others, organizational forms of units of public finance sector. The paper presents the principles of the functioning and discusses the ownership transformation processes of budgetary entities in the local government subsector.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A.: Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 2. Charytoniuk J.: Ewidencja należności i zobowiązań w sektorze finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2009, nr 9.
 3. Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 2007.
 4. Karlikowska M.: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, PERSSCOM, Wrocław 2010.
 5. Kołaczkowski B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2010.
 6. Kosikowski C.: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis. Warszawa 2011.
 7. Lipiec-Warzecka L.: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2011.
 8. Łukomska-Szarek J.: Organizational and Legal Forms of Budget Management in Local Self- Government Units, [w:] Budget Management in Local Self-Government Units, red. J. Łukomska-Szarek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 9. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241, art. 87).
 10. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 13. Walczak M., Kowalczyk M.: Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu gminą, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu